SİRKÜLER

 

NO        : 2016 / 10                                                                                                  02.07.2016

 

 

 

 

 

KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2016/2) HAKKINDA,

 

25.06.2016 tarih ve 29753 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)”  yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/2 No’lu tebliğ ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1: 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.”

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE: “d) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği”

 

MADDE 2: Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri”

Dolayısıyla “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasına yapılan bu eklemeyle yurtdışından temin edilecek güneş panelleri de, teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MADDE 3: Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanır.

Söz konusu tebliğin süre uzatımını konu alan 18. Maddesinin birinci fıkrasının değişmeden önceki metni aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE: “(1) Teşvik belgesine konu yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla EK-6'da yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.

 

MADDE 4: Aynı Tebliğin EK-2’sinin (1) numaralı sırasının (ç) bendi ve (12) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (14) ve (16) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmış ve (17) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğin “Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi Ve Belgeler” başlıklı Ek-2’sinin değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası metinleri aşağıdaki gibidir.

“ç” bendinde yapılan değişiklik;

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ: “ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,”

DEĞİŞİKLİK SONRASI: “ç) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı,”

 

12. sırasında yapılan değişiklik;

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ: “12.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).

DEĞİŞİKLİK SONRASI: “12. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır).”

 

Yürürlükten kaldırılan maddeler;

 “14. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti.”

 “16. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda; Finansal kiralama sözleşmesi.”

 

 

 

17. sırasında yapılan değişiklik;

 Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ: “17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI: “17. İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği.”

 

MADDE 5: Aynı Tebliğin EK-5’inin (6), (8) ve (13) numaralı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

 Buna göre;

“Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler” başlıklı EK-5 bölümünün (6), (8) ve (13). sıralarının yürürlükten kaldırılmasıyla,

 “6) Tasdikli kapasite raporu”

“8) Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,

“13) Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,”

yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgeler arasından çıkarılmıştır.

 

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ