SİRKÜLER

 

NO        : 2017 / 04                                                                                                  03.02.2017

 

 

 

KONU: BAZI KAĞITLARA İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ ORANININ BELİRLENMESİ, MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARININ TESPİTİ VE BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖTV ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA,

 

 

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi, özel tüketim vergisi ve KDV oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 1- Damga Vergisi Oranının Sıfır Olarak Uygulanacağı Kağıtlar

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün "A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar" başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan "Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri''ne ait damga vergisi oranı daha önce binde 9,48 olarak uygulanmaktayken bu yeni düzenlemeyle "0" (sıfır) olarak belirlenmiştir.

 

MADDE 2- Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine Dair Değişiklik

Değişiklik Öncesi:

KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamenin birinci maddesinin (6) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik öncesi;

“(6) (2012/4116 sayılı Kararnamenin 7. Maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 01/01/2013) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

 b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır. (%18)

(2012/4116 sayılı BKK nın 7 nci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: Yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere 01/01/2013)” şeklindedir.

 

Değişiklik Sonrası:

KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamenin birinci maddesinin (6) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik sonrasında ise;

“(6) (I) sayılı listenin 11’inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanun’unun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

 (i) Yapı Ruhsatı 1/1/2013 ilâ 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

(ii) Yapı Ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (%8)

 b) İki bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir. (%18)

 

MADDE 3– 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/3/2017" ibaresi "30/9/2017" olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, %18 vergi oranına tabi konutların tesliminde KDV oranının % 8 olarak uygulanmasına ilişkin düzenleme daha önce 30 Mart 2017 tarihine kadarken, yeni düzenlemeyle bu tarih 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 4- Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemileri Tesliminde KDV Oranı %1 Olarak belirlenmiştir.

Değişiklik Öncesi:

KDV Oranlarını yer aldığı 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 19. Sırası değişiklik öncesinde aşağıdaki şekildedir.

 

“19- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil),”

Değişiklik Sonrası:

KDV Oranlarını yer aldığı 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 19. Sırası değişiklik sonrasında,

“19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” şeklinde değiştirilmiştir.

Kaldırılan Madde:

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 20. sırası ise yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Madde aşağıdaki gibidir.

“20- (2015/8353 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 1/1/2016) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.”

MADDE 5- KDV Oranı 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar %8 Olarak Uygulanacak Mallar

30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmeyecektir.

MADDE 6- İndirimli Orana Tabi İşlemlerde “yıl içinde” İade Edilecek KDV İadesi Alt Sınırı

6770 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 29/2. maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL'yi aşan kısmı, yılı içinde iade edilir

2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katma yükseltilir.” Düzenlemesi getirilmiştir.

MADDE 7- Yatlar, Kotralar, Tekneler ve Gezinti Gemileri Tesliminde Uygulanacak ÖTV Oranı %0 Olarak Değiştirilmiştir

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.Î.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 8- 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar ÖTV Oranı Sıfır Olarak Uygulanacak Mallar

 

30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ