SİRKÜLER

 

NO        : 2017 / 08                                                                                                                                                                  08.03.2017

 

 

KONU: 6824 SAYILI "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN"UN 7. MADDESİYLE GETİRİLEN, YABANCILARA VE GURBETÇİLERE YAPILAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV İSTİSNASI HAKKINDA,

 

8 Mart 2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine yeni bir bent eklenerek, yabancılara ve gurbetçilere yapılan işyeri ve konut teslimlerine KDV istisnası getirilmiştir.

Bu Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesine eklenen yeni bentte,

"i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)," hükmü yer almaktadır.

Bu yeni düzenlemeye göre söz konusu KDV istisnasından yararlanılabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gereklidir.

 

1-   Söz konusu istisnadan;

 

a)    Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları,

 

b)    Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler,

 

c)    Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar yararlanabilecektir.

 

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler, yani Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve

teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısı ile yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan yararlanamayacaklardır.

 

2-   Bu istisna sadece konut ve işyeri olarak inşa edilen binaların tesliminde geçerli olacaktır.

 

3-   İstisna söz konusu kişilere konut ya da işyerinin sadece ilk tesliminde uygulanacaktır.

 

4-   Bedelin Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi şarttır.

 

Yukarıda öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumlu olacaktır.

Yine, istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şartı getirilmiştir.

 

Sirkümüzün konusunu oluşturan ve 6824 Sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen bu istisna hükmü  1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kanun'un yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ