SİRKÜLER

 

NO        : 2017 / 11                                                                                                  16.03.2017

 

 

KONU: DAMGA VERGİSİ, TAPU HARÇLARI VE KKDF ORANLARINDAN BAZILARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA  ,

 

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1-      DAMGA VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı

bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının aşağıda yer verilen 14, 15,

16 ve 17. fıkralarında yer alan kâğıtların damga vergisi oranları % 0 olarak uygulanacaktır.

Buna göre, 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6824 sayılı Kanunun 5. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listeye dahil olan,

“14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinin

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinin

kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt

sözleşmelerinin

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmelerinin

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin”

damga vergisi oranları % 0 olarak belirlenmiş olup, değişiklikler 15.03.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2-      KONUT VE İŞYERLERİNDE (KAT İRTİFAKI TESİS EDİLMİŞ OLANLAR DAHİL) TAPU HARÇLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

6824 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucu Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar” başlıklı ve (4) sayılı tarifenin 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemlerinden konut ve işyerleri (Kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) için uygulanacak tapu harcı oranı, aynı fıkranın son bendinde, daha önce binde 20 olarak uygulanırken 30.09.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere binde 15 olarak belirlenmiştir.

Harçlar Kanunun 20/a fıkrasının son bendinde sayılan tapu hizmetleri aşağıdaki gibidir:

“20. a. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak

yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve

iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun

izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir

alan için ayrı ayrı”

Söz konusu değişiklik 15.03.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir

 

3-      YURT DIŞINDAN SAĞLANAN TÜRK LİRASI CİNSİ KREDİLERDE

UYGULANACAK KKDF KESİNTİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR:

Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışından

sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç), KKDF kesintisi oranı;

  • Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda % 1,
  • Ortalama vadesi bir yıl ve üzeri olanlarda % 0

olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu değişiklik 15.03.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir

Saygılarımızla,

                                                                                                                                             BOYLAM YEMİNLİ MALİ
                                                                                                                                                  MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ