SİRKÜLER

NO        : 2017 / 16                                                                                                  02.06.2017

 

 

KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNUN 5. MADDESİNDE YER ALAN BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİRİLMESİ HAKKINDA (7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĠ NO:2),

 

7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27/5/2017 tarihi itibarıyla mücbir sebep süresi iki yılı aşmış VAN İLİNİN TAMAMI, AĞRI İLİ PATNOS VE BİTLİS İLİ ADİLCEVAZ İLÇELERİNDE mücbir sebep hâlinin sonlandırılması, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Mücbir Sebep Hâlinin Sona Ermesi

Bilindiği üzere 23/10/2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Van İli ile Ağrı İlinin Patnos ve Bitlis İlinin Adilcevaz İlçelerindeki tüm mükellefler için 23/10/2011 tarihinden başlamak üzere Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için, 23/10/2011 tarihinden itibaren verilmesi gereken tüm vergi beyannameleri ile bildirimlerinin verilme ve ödeme süreleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılmıştı.

Bu illerdeki mücbir sebep hali 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 5. Maddesinde yer alan, “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerde, mücbir sebep hâli devam eden mükelleflerin mücbir sebep hâli bu Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla sona erer.” Hükmüyle sonlandırılmıştır.

Böylece, VAN İLİNİN TAMAMI, AĞRI İLİ PATNOS VE BİTLİS İLİ ADİLCEVAZ İLÇELERİNDE 23/10/2011 tarihi itibarıyla ilan edilen mücbir sebep hâli, mücbir sebep hâli devam eden tüm mükellefler bakımından, Kanunun yayımlandığı ayın son günü olan 31/5/2017 tarihinde herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden sona erdirilmiştir.

 

Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Verilmesi

Söz konusu Kanununda yer alan 5. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme göre,

Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen; beyanname ve bildirimler bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verilecektir.

Bunun dışında mücbir sebep hali nedeniyle verilemeyen;

 • Geçici vergi beyannameleri, (2011 yılı üçüncü ve 2017 yılı birinci geçici vergi dönemleri dâhil),
 • Mükellef bilgileri bildirimleri
 • Kesin mizan bildirimleri,

Verilmeyecektir.

Bu hükme göre, mücbir sebep hâlinin ilan edildiği 23/10/2011 tarihinden mücbir sebep hâlinin sona erdiği 31/5/2017 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonu olan 31/8/2017 tarihine kadar ilgili beyanname ve bildirimin ait olduğu her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

31/8/2017 tarihine kadar verilmesi gerektiği halde verilmeyen beyanname ve bildirimlerin   verilmemesi halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli  takdire/incelemeye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler neticesinde tarh edilen vergiler ve/veya kesilen cezalarla ilgili olarak madde hükümleri çerçevesinde taksitlendirme imkânı bulunmamaktadır.

 

Ödemelerin Yapılması

Söz konusu kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrasına göre Tahakkuk eden vergilerin vadesi beyanname ve bildirim verme süresinin son günü kabul edilecek ve ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır.

Yani, verilen beyanname ve bildirimlere ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin VADESİ 31/8/2017 tarihi olacak ve İLK TAKSİTİ 2018 YILININ OCAK ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde otuz eşit taksitte ödenecektir. Madde hükmüne göre ödenen bu vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmayacaktır. Söz konusu taksitlendirme işlemi için mükelleflerden herhangi bir başvuru alınmayacak olup bu işlem vergi dairesi tarafından re’sen yapılacaktır.

 

Süresinde Ödenmeyen veya Eksik Ödenen Tutarlar

Maddenin üçüncü fıkrasına göre;

 • Ödenmesi gereken taksitlerin İLK İKİSİNİN SÜRESİNDE VE TAM ÖDENMESİ KOŞULUYLA, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.
 • İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 • Süresinde ödenmeyen tutarlar vade tarihinden itibaren ( 31.08.2017) gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

 • Bu madde uyarınca vadesinde ödenmesi öngörülen taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

6736 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin 19 uncu Fıkrası Kapsamındaki

Mükelleflerin Durumu

Bu kapsamdaki mükelleflerden,

 • 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandıran ve anılan fıkrada öngörülen sürede BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİ VEREN mükellefler hakkında da herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın ve 6736 sayılı Kanun kapsamında ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır (7020 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar ise red ve iade edilmeyecek, ödemeler sonrası kalan tutar madde hükmüne göre taksitlendirilecektir.
 • Anılan fıkra hükümlerine göre mücbir sebep hâlini sonlandırdığı halde BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİNİ VERMEMİŞ olan mükellefler 7020 sayılı Kanun kapsamında 31/8/2017 tarihine kadar bu beyanname ve bildirimleri vermesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanacak ve tahakkuk eden vergileri ilk taksit 2018 yılı Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde otuz eşit taksite bölünebilecektir.

ÖRNEK:

 Patnos Malmüdürlüğü mükellefi (F) Anonim Şirketi, 25 Kasım 2016 tarihinden önce 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında dilekçe vermek suretiyle mücbir sebep hâlini sonlandırmış, ancak mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 6736 sayılı Kanunda öngörülen sürede vermemiştir.

Söz konusu mükellef 7020 sayılı Kanun kapsamında 31/8/2017 tarihine kadar bu beyanname ve bildirimleri vermesi durumunda Kanun hükümlerinden yararlanacak ve tahakkuk eden vergileri ilk taksit 2018 yılı Ocak ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde otuz eşit taksite bölünebilecektir.

 

 • 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasında yer verilen “Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilir.”hükmü gereği, söz konusu fıkra kapsamında mücbir sebep hâlini sonlandırdığı hâlde beyanname ve bildirimlerini vermemiş olan mükelleflerin, 31/8/2017 tarihine kadar da beyanname ve bildirimlerini vermemeleri halinde yapılacak cezalı tarhiyat işlemlerinde bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek vergilerin normal vade tarihi 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrasındaki başvuru süresinin son günü olan 25 Kasım 2016 tarihi kabul edilecektir.

 

 

ÖRNEK:

 Van Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi Bay (G), 25 Kasım 2016 tarihinden önce 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 19 uncu fıkrası kapsamında dilekçe vermek suretiyle mücbir sebep hâlini sonlandırmış, ancak mücbir sebep süresi içinde verilmeyen beyanname ve bildirimlerini 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/5/2017 tarihine kadar vermemiştir.

Söz konusu mükellefin 31/8/2017 tarihine kadar da bu beyanname ve bildirimleri VERMEMESİ durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli takdire/incelemeye sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu durumda yapılacak tarhiyatlarla ilgili olarak gecikme faizinin hesabında, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki hüküm dikkate alınarak, normal vade tarihi olarak 25 Kasım 2016 tarihi esas alınacaktır.

Diğer Hususlar

 • İlan edilen mücbir sebep hâli 31/5/2017 tarihinde sona erdiğinden, mükellefler tarafından 1/6/2017 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin kanuni sürelerinde verilmesi ve ödemelerinin de kanuni sürelerinde yapılması gerekmektedir.

Örnek :

 Gevaş Malmüdürlüğü mükellefi olan Bayan (H) tarafından Mayıs/2017 vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken muhtasar beyannamenin, kanuni süresinde (23/6/2017 tarihine kadar) verilmesi, tahakkuk eden verginin ise kanuni süresinde (28/6/2017 tarihine kadar) ödenmesi gerekmektedir.

 • Maddenin ikinci fıkrasında verilme ve ödeme süreleri belirlenen beyanname ve bildirimlerden, mücbir sebep döneminde veya sonrasında verilmiş olanların tekrar verilmeyeceği, verilmiş olmakla birlikte yapılmayan ödemelerin ise maddede belirlenen sürelerde yapılacağı tabiidir.

 

Saygılarımızla,          

                                                                                                                                                  BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                              DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ