SİRKÜLER

NO        : 2017 / 18                                                                                                  09.06.2017

 

 

KONU: 459 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) HAKKINDA,

 

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 459 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmasını içeren 480 Sayılı Tebliğ’e ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

MADDE 1 – 

24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna;

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” Eklenmiştir.

459 No’lu tebliğin “4.1. Kapsam ve Tutar” bölümünde yer alan düzenlemeye göre tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa 480 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  “4.1. Kapsam ve Tutar” kısmına Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerinde 7.000 TL’yi aşan tutarda gibi herhangi bir rakamsal sınır olmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik etme zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 2-

Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere;

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” eklenmiştir.

 

Bu kapsamda, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerde aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yer alan bu düzenlemelerden,
  1. Maddesi 01.07.2017 tarihinde,
  2. Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde

 yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,          

 

                                                                                                                               BOYLAM DENETİM

                                                                                                                          DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ