SİRKÜLER

NO        : 2017 / 24                                                                                                                                                                                          04.07.2017

 

KONU: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA,

7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.07.2017 tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 88 maddeden oluşmakta olup, bu kanunda yer alan bazı düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa İlişkin Düzenleme:

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesinde yer alan ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun “IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne eklenen 53. fıkra hükmüyle; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisna tutulmuştur.

 

492 Sayılı Harçlar Kanununa İlişkin Düzenleme:

7033 sayılı Kanunun 8. maddesiyle Harçlar Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu bendin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıda belirtilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ:

“Madde 59 –Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

  1. n) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI:

“Madde 59 –Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

  1. n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerindeyer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri."

 

Emlak Vergisi Kanununa İlişkin Düzenleme:

7033 sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu maddenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıda belirtilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ:

“Madde 59 –Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

  1. n) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI:

“Madde 59 –Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

  1. n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.”

 

Elektrik Tüketiminden Alınan TRT Payına İlişkin Düzenleme:

7033 sayılı Kanunun 27. maddesinin 2. Fıkrasında yer alan ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 4. maddesinin (c) fıkrasına yapılan eklemeyle; sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satış bedeli üzerindeki TRT payı uygulamasına son verilmiştir.

 

Teknoparklarda Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Düzenleme:

7033 sayılı Kanunun 64. Maddesinde yapılan düzenlemeyle teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.”

 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yukarıda yer alan maddeleri Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun getirdiği tüm değişiklikleri içeren tam metin sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.          

 

 

                                                                                                                                                                                                              BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                                       DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

  

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ