SİRKÜLER

NO        : 2017 / 30                                                                                                                                                                                                   02.08.2017

 

KONU: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

26.07.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, 2012/1 sayılı Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup, yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

        1- TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT YERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

Müracaat mercii

MADDE 5 –

(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan ve EK-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“Müracaat mercii

MADDE 5 –

(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan ve Ek-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.”

Daha önce bu imkan sadece genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için tanınırken, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin yeni tebliğ ile, Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı on milyon lirayı aşmayan bazı yatırımlar için de yatırımcının tercihine bağlı olarak yerel birimlere (Tebliğin 3 no.lu ekinde sayılan birimler) teşvik belgesi başvurusu yapılması imkanı getirmiştir.

        2- TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Söz konusu Tebliğin 7. maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup değişiklik öncesi ve sonrası metinler aşağıdaki gibidir.

 DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi

MADDE 7 – …

(6) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. a) Enerji tasarruf oranı, işletmede tek bir ürün çeşidi üretilmesi durumunda birim ürün başına enerji tüketimi, birden fazla ürün çeşidi üretilmesi durumunda ise işletmenin enerji yoğunluğu dikkate alınarak hesaplanır ve baz yılında hesaplanan değerin kontrol yılında hesaplanan değerdeki değişim oranına göre belirlenir. Başvuru tarihinden önceki mali yıl baz yılı, proje uygulamasının tamamlandığının yazılı olarak bildirilmesini takip eden mali yıl ise kontrol yılı olarak kabul edilir.
 2. b) Kararın 17 nci maddesinin (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile sağlayacağı enerji tasarruf oranını taahhüt ederek yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat eder. Söz konusu Bakanlık, gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri yatırımcıdan talep edebilir.
 3. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerji verimliliği açısından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Ekonomi Bakanlığına iletilir. Düzenlenen rapor ve uygun bulunan makine ve teçhizat listeleri dikkate alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir.

ç) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından temin edilen bilgi ve belgelere istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak düzenlenen rapor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Ekonomi Bakanlığına gönderilir.

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi

MADDE 7 –

(6) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında yer alan enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

 1. a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.
 2. b) Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji verimliliği kriterlerini karşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilir.
 3. c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkilidir. Yatırımcı, bu kapsamdaki talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. d) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranır.
 2. e) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatırımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilir ve Bakanlığa bildirilir.”

Enerji verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde müracaat yeri daha önce başvuru Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı üzerinden yapılıp belge Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenirken, yapılan yeni düzenlemeyle başvurunun doğrudan Ekonomi Bakanlığına yapılması öngörülmüştür.

        3- YATIRIM CİNSLERİ

Söz konusu Tebliğin 9. maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b), (ç), (d) ve (e)bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“Yatırım cinsleri

MADDE 9 –…

(2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır.

(4) Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.

 1. a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk hava deposu.
 2. b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya et mamulleri üretimi.
 3. c) Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.

 1. d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
 2. e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme ünitesi.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

Yatırım cinsleri

MADDE 9 –…

(2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan destekler uygulanır.

(4) Entegre hayvancılık yatırımlarında aşağıda belirtilen kriterler aranır.

 1. a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla süt mamulleri üretimi ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).
 2. b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik başlangıç olmak kaydıyla kesimhane ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

..

ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem üretimi.

 1. d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.
 2. e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme tasnif ve paketleme ünitesi.
 3. f) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınır.”

Böylece, Teşvik belgesine bağlanacak komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı işletmede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması koşulu değiştirilerek, aynı il sınırları içinde olmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Yani aynı il sınırları içinde olan proje için aynı işletmede olmasa da tek teşvik belgesi düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan, belge kapsamı yatırımın bir kısmının OSB içinde, bir kısmının da OSB dışında olması durumunda, yatırıma OSB dışında geçerli desteklerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

        4- BAŞLAMIŞ İŞLEMLER

Tebliğin 11. maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş olup, madde metninin son hali aşağıdaki gibidir.

Başlamış işlemler ve mahrece iade

MADDE 11 –(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir. Bu şekilde ithalatı yapılan makine - teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından da faydalandırılır.”

Böylece, İthalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatlar da bundan böyle teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurlarından faydalanabileceklerdir.

         5- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Aynı Tebliğin 14. maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“Sigorta primi işveren hissesi desteği

MADDE 14 –…

(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“Sigorta primi işveren hissesi desteği

MADDE 14 –

(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.”

Gemi inşa yatırımlarında uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteğinin başlama tarihi konusunda “yatırıma başlama tarihinden itibaren” ibaresi kaldırılarak esneklik getirilmiştir.

        6- İTHAL VE YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı Tebliğin 16. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği

MADDE 16 –(1) …

(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.”

 

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği

MADDE 16 –

(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.”

Değişiklik öncesinde, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibarıyla %100’e kadar artış veya %50’ye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabiliyorken, yeni düzenlemeyle, listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılmasına olanak sağlanmıştır.

        7- TEŞVİK BELGESİNİN REVİZESİ

Söz konusu Tebliğin 17. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“Teşvik belgesinin revizesi

MADDE 17 –

(2) Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“Teşvik belgesinin revizesi

MADDE 17 –

(2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.”

Yapılan bu değişiklikle, önceden sabit yatırım tutarındaki değişiklikten dolayı belgenin revizesinin yapılabilmesi yüzde elli şeklinde uygulanan artış veya azalış şartına bağlıyken bu şart kaldırılmış, sabit yatırım tutarındaki değişikliğin yatırımcı tarafından gerekçesi ile açıklanması ve ilgili merciin bu gerekçeyi ve açıklamaları yeterli bulması halinde yatırım teşvik belgesinin revize işlemi yapılabileceği belirtilmiştir.

         8- FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

Tebliğin 20. maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, söz konusu fıkraların değişiklik öncesi ve sonrası şekilleri aşağıdaki gibidir.

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

Finansal kiralama işlemleri

MADDE 20 –

 (6) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Bu durumda yatırım bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.”

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“Finansal kiralama işlemleri

MADDE 20 –

 (6)Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.”

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

“(9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır”

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

(9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır. Finansal Kiralama Şirketince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebilir.

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izni gerekir.”

 1. FIKRANIN DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Müdürlüğün izni gerekir”

        9- TEBLİĞE EKLENEN GEÇİCİ MADDE

Söz konusu tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Daha önceki kararlara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3–

(1) Bu Tebliğin “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER” başlıklı Ek-5’inde yer alan hususlar daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde de uygulanır.”

       10-TABLO EK-4’E YAPILAN EKLEME

 Aynı Tebliğin “Yerel Birimlerce Teşvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör ve Konular” başlıklı EK-4’ünde yer alan tabloya aşağıdaki satır en son satır olarak eklenmiştir.

 

Lisanssız Elektrik Üretimi Yatırımları

 

 Yukarıda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Yapılan Değişikliklere yer verilmiş olup, söz konusu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                                BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                         DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ