SİRKÜLER

NO        : 2017 / 32                                                                                                                                                                                       28.08.2017

 

  

KONU: İŞTİRAKLERDE KÂR YEDEKLERİNDEN YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARININ KÂR DAĞITIMI SAYILMAYACAĞINA DAİR DANIŞTAY TARAFINDAN VERİLEN KARAR HAKKINDA

Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararıyla 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin, “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu” başlıklı bölümde yer alan “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır.” Şeklinde düzenleme içeren ikinci paragrafının yürütmesi durdurulmuştu.

Daha sonra, yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesinin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmişti.

Bu defa kârın sermayeye ilavesi ile ilgili olarak Danıştay 4. Dairesi açılan davayı esastan karara bağlayarak 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Karar ile söz konusu tebliğin  “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu”nu konu eden ikinci paragrafında yer alan düzenlemeyi iptal etmiştir.

Söz konusu Karar ile, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri şirketlerin kâr yedeklerinden yapmış oldukları sermaye artışları sonucu elde ettikleri bedelsiz hisse senetleri kâr payı olarak değerlendirilmeyecektir.

 İptal kararına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından GİB internet sitesinin mevzuat bölümünde yer alan (1) Sıra No.lu KVK Genel Tebliğinin 5.6.2.4.3 numaralı kısmında ilgili paragrafın başına (Bu paragraf, Danıştay 4. Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.) ibaresi eklenmiş olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kararın düzeltilmesine ilişkin itiraz yoluna gitme hakkı bulunmaktadır.

Saygılarımızla.

                 

 

                                                                                                                                                                                                            BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                                      DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ