SİRKÜLER

NO        : 2017 / 34                                                                                                                                                                                               15.09.2017

 

 

KONU: SADECE PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEMESİNE VE TAKDİRE SEVK EDİLMEDİĞİ KONUSUNDA YAYIMLANAN VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ HAKKINDA,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 12/09/2017 tarih ve VUK-95/ 2017-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı uygulamaya yönelik bazı açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 371. Maddesinde yer alan ve beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermeleri hâlinde, haklarında bazı şartların varlığı halinde vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre;

  1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.),
  2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması,
  3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması,
  4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi,
  5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi,

gibi şartların varlığı halinde mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişiler hakkında vergi ziyaı cezası uygulanmamaktadır.

Bu defa, 12/09/2017 tarihinde yayımlanan VUK Sirkülerinde,  pişmanlık müessesesinin; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmanın yanı sıra, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha etkin olarak kullanmasına da katkı sağladığı belirtilerek, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesinin ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda kısaca açıklanan söz konusu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

 

                                                                                                                                                                                              BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                        DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ