SİRKÜLER

NO        : 2017 / 35                                                                                                                                                                             27.09.2017

 

 

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 14) HAKKINDA,

27/09/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri No’lu Katma değer Vergisi Tebliğ ile ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, söz konusu tebliğ ile getirilen değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

MADDE 1:

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile             Maliye Bakanlığınca vergi alacağını güvence altına almak için getirilen ve tevkifat uygulamasını düzenleyen 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine istinaden, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin  (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünde yer alan yapım işleri ile birlikte ifa edilen mühendislik- mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde uygulanan tevkifat oranında değişiklik yapılmış olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“2.1.3.2.1. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2.1.3.2.1.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2:

Aynı Tebliğin Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesini konu edinen (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ:

“2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

…..

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 320 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ:

“2.1.4.3. Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi

…..

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

 Yukarıda yer verilen 27/09/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Tebliği yayım tarihini izleyen aybaşından (01.10.2017)  itibaren yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                                                 BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                         DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ