SİRKÜLER

NO        : 2017 / 46                                                                                                                                                                           05.12.2017

 

 

KONU: 7061 Sayılı Yeni Torba Kanun Hakkında

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” vergi kanunları açısından birçok yeni düzenleme ve değişiklik içermektedir. Söz konusu kanunda yer alan ve vergi mevzuatını ilgilendiren değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda ana başlıklar halinde yer verilmiştir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna İlişkin Düzenlemeler (Madde- 7- 8-9)

MADDE 7- 

Yeni Torba Kanunun 7. Maddesiyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi yeniden düzenlenerek,

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü ödemeler,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler,
 • Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemeler,
 • 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemler,
 • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemler gibi,

bu madde kapsamında zorunluluk getirilen ödemelere ilişkin olarak işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere, yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısmı üzerinde hüküm ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında tahsil dairelerine olan borçların resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanına yetki verilmektedir.

 Bu hükmün uygulanmasında diğer kamu idarelerinin alacaklarına karşılık kesinti yapılması gereken hallerde kesinti tutarı garameten taksim olunacaktır.

Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın ödeme yapanlara ve işlem tesis eden kurum ve kuruluşlara dört bin Türk lirası idari para cezası verilecek, İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir. İdari para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilecektir. (Yürürlük Tarihi: 01.01.2018)

MADDE 8- 

6183 sayılı Kanunun Hususi ödeme şekilleri başlıklı 41 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kredi kartı ile ödenmesi” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan “kredi kartı kullanılmak” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar kullanılmak” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

MADDE 9- 

Yeni Torba Kanunun bu maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

 • 15 inci maddesinde yer alan “İhtiyati hacze itiraz” başlıklı bölümündeki 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.
 • 55 inci maddesinde yer alan “Ödeme emri” başlıklı bölümünde bahsedilen amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen bu süre 15 güne çıkartılmıştır. Yine yanı maddede yer alan ve borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak değiştirilmiştir.
 • 56 nci maddesinde yer alan “Teminatlı alacaklarda takip” başlıklı  bölümünde karşılığında teminat gösterilmiş amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağını belirterek verilen süre 15 güne çıkarılmıştır.
 • 58 inci maddesinde yer alan  “Ödeme emrine itiraz” başlıklı  bölümün birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
 • 60 ıncı maddesinde yer alan  “Mal bildiriminde bulunmayanlar” la ilgili yapılacak işlemlerin anlatıldığı düzenlemede, mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkartılmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018 )

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde- 10-11)

MADDE 10-

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Özel iletişim vergisini konu edinen 39. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan aşağıdaki hizmetlere ilişkin oranlar % 7,5 olarak değiştirilmiştir.

 1. a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25
 2. b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,
 3. c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15,

Yine bu maddeyle, aynı Kanunun 7. fıkrasında yer alan “Birinci fıkradaki % 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte % 5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu……. yetkilidir.” İbaresi “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları iki katına kadar artırmaya…..” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 1/1/2018)

MADDE 11-

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Banka ve Sigorta Muameleleri Vergilerine ilişkin istisnalarının anlatıldığı 29. Maddesinin birinci fıkrasının “p” bendinde yapılan değişiklikle, “Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler” ibaresinden, “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ifadesi söz konusu metinden çıkartılmıştır.

Bu düzenleme sonucunda, bu tür işlemlerin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi kararlaştırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde-13)

MADDE 13-

Torba Kanunun 13 üncü maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinde yer alan ve şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan %10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkartılmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde-14-15)

MADDE 14-

Yeni düzenlemeyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin götürü giderler usulünden yararlanmak istemeleri halinde, gerçek giderlerine  karşılık olmak üzere hasılatlarından %25'i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15'e düşürülmüştür. 2017 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinde de bu oran uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

MADDE 15-

Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 87. madde ile;

GEÇİCİ MADDE 87- 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Eklenen Geçici 87 nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen 1.404,06.- TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarın, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi amaçlanmaktadır.( Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde-16-17-18-19)

MADDE 16-

Bu Kanunla, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Bilinen Adresler” başlıklı 101 inci maddesinde yer alan mükellefin bilinen adreslerin neler olduğu konusunda değişiklikler yapılmıştır.

 Bu yeni düzenlemeye göre bilinen adresler şunlardır:

 • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
 • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
 • 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

 Böylelikle, daha önce mükellef tarafından işi bırakma bildiriminde bildirilen adresler, vergi beyannamelerinde yer alan adresler, Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler, bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tesbit edilen adresleri bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNÎS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır.

 Yeni düzenlemeye göre, Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınacak ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılacaktır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

İşyeri adresi olmayanlarda tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacaktır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 17-

Bu Kanunun 17 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

(Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 18-

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:

 • Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,
 • Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,
 • Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,
 • Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”

Bu değişiklikle tebliğin ilanen yapılacağı durumlar arasına, MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali de eklenmektedir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 19-

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle mükelleflere verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına ve vatandaşların vergi dairelerine gitmeksizin iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlama, ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ticaretin kavranmasına yönelik olarak gerekli düzenlemeleri yapma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bu madde ile Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilere elektronik ortamda iletilebilmesine imkân tanınmıştır.(Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

 MADDE 20-

Bu madde ile, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya ikamet" ibaresi yürürlükten kaldırılarak mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır.(Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 22-26)

MADDE 22-

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle “20-Taşıt değeri” Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değerdir şeklinde ifade edilmiştir.( Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 23-

Yapılan bu yeni düzenleme ile taşıt değerinin de 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda vergilendirme ölçütü olarak alınacağını hükme bağlamıştır.

 Bu düzenleme neticesinde, 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilecek taşıtlarda MTV hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 – 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 – 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 – 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 – 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 – 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 – 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 – 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000’i aşanlar

20

35.379

26.531

15.713

7.062

2.741

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınacaktır.

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

 MADDE 24-

197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, Kanuna yeni eklenen (I/A) sayılı tarifenin, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tebliğ ve ödenmesi hususlarını konu alan maddeye girmesi sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 25-

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 26-

197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 8. madde eklenmiş ve bu maddeyle 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

(I/A) SAYILI TARİFE (31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlarda uygulanacak tarife)

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 – 1600 cm³ e kadar

1.294

970

563

398

153

1601 – 1800 cm³ e kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 – 2000 cm³ e kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 – 2500 cm³ e kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

2501 – 3000 cm³ e kadar

7.524

6.545

4.089

2.200

808

3001 – 3500 cm³ e kadar

11.458

10.309

6.210

3.100

1.138

3501 – 4000 cm³ e kadar

18.014

15.555

9.161

4.089

1.629

4001 cm³ ve yukarısı

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284

 

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirileceklerdir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki Kanuna İlişkin Düzenlemeler (Madde 28)

MADDE 28-

474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde ve aynı Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri muaf” olanların gümrük vergisi had ve nispetleri “0” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bakanlar Kurulu, bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar artırabilir.”

Böylece, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri “muaf” olanlar muafiyet kapsamından çıkarılmış ve oranları sıfır olarak belirlenmiştir. Bu durumda Bakanlar Kurulu bu eşyalar üzerinde oran belirleyebilecek ve muaf olan eşyalar artık vergilendirme kapsamına alınmış olacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 29-30)

MADDE 29-

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri veya bu vergilerin yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarlarını (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) ve nispi vergileri, kâğıt türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere; maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise sıfıra kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” (Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017)

MADDE 30-

Damga Vergisi Kanunu’na ekli bulunan ve “Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar”ın düzenlendiği (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar'' başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"54. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar."

Böylece, kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017)

492 sayılı Harçlar Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 31-32)

MADDE 31-

492 sayılı Harçlar Kanununun “Özel Kanunlardaki Hükümler” başlıklı 123. maddesine onbirinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” (Yürürlük tarihi: 5.12. 2017)

MADDE 32-

492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 5 Aralık 2017)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 35)

MADDE 35-

Emlak Vergisi Kanununa eklenen geçici madde ile, takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlası esas alınacaktır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29 uncu madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de birinci fıkra hükümlerine göre belirlenen değerler dikkate alınarak uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 5.12.2017)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 41-42-43-44)

MADDE 41-

KDV Kanunu’nun “Vergi sorumlusu” başlıklı 9. maddesine eklenen paragraf ile, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödeneceğine dair bir düzenleme eklenmiş ve Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01. 2018)

MADDE 42-

KDV Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı fıkranın (r) bendinin birinci paragrafında yer alan “bankalara” ibareleri “bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine” şeklinde değiştirilmiş, “devir ve teslimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi” ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca yine Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “istisnalara” ilişkin 17 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt dışındaki operatör tarafından, yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ve bu bedelin tüketiciye yansıtılması vergiden istisna tutulmuştur. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

 MADDE 43-

KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan düzenlemeler ile getirilen imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeli yatırımlarda inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulamasına yeni torba yasada yer alan bu madde gereğince 2018 yılında da devam edilmesine dair düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük tarihi: 05.12. 2017)

MADDE 44-

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere;

           a) Proje bileşenlerine ilişkin olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden,

           b) Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile Proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre alınan özel iletişim vergisinden,

           c) Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ve/veya proje yüklenicilerinin taraf olduğu kâğıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisinden,

          ç) Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları, 4458 sayılı Kanuna göre alınan gümrük vergilerinden, fonlardan,  bu ithalata ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan,

         d) Proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Millî Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden,

müstesna tutulmuştur.

Ayrıca, 406 sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin Millî Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisi işletmelere yapmış oldukları mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla elde ettikleri gelirler, bu işletmecilerden 406 sayılı Kanunun ek 37 nci maddesine göre alınan Hazine payının ve Kurum masraflarına katkı payının, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6 ncı maddesine göre alınan evrensel hizmet gelirlerinin, 5809 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre alınan idari ücret ile aynı Kanunun 46 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre alınan telsiz ücretinin hesaplanmasına dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalar için 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kesintiler yapılmayacaktır.

Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli tahtalardan,  4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan bandrol ücreti alınmayacaktır.

Proje bileşenlerine ilişkin olarak tesis edilen aboneliklere ait telsiz cihaz ve sistemlerinden, 5809 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri alınmayacaktır.

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu Proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi gereken vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olup, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, Kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulmayacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler(Madde 72-73-74-75)

MADDE 72-

ÖTV Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan düzenlemelere istinaden, otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan motor silindir hacmine bağlı sınırlama kaldırılmış ve bunun yerine tutar bazlı bir sınırlama getirilmiştir.

Buna göre, engellilerin edindikleri GTİP kodu 87.03 olan araçlar için hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve her türlü vergi dahil bedeli 200.000 TL’nı aşmayanlarda ÖTV istisnası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacaktır.

Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 73-

4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi “perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet makarondan” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeyle makaronlar ÖTV kapsamına alınmıştır. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

 MADDE 74-

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline makaronların dahil edilmesi sonucunda Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün mamulleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

MADDE 75-

4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin;

 1. a) (A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir. (Yürürlük tarihi: 1/1/2018)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

 

 1. b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

65,25

0,0994

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 88-89-90)

MADDE 88-

Kanunun 88. maddesi ile KVK’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.” şeklindeki parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış aynı bendin sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)” (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 89-

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik:

En az iki tam yıl boyunca sahip olunan taşınmazların satışında uygulanacak istisna oranı %75’den %50’ye düşürülmüştür. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklik:

Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, “finansal kiralama ve finansman şirketlerini” de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yapılan değişiklik:

Söz konusu maddenin ilgili bendi, “Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlar” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi: 01.01.2018)

MADDE 90-

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2017 takvim yılında" ibaresi ''2017 ve 2018 takvim yıllarında" şeklinde değiştirilerek, imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2018 yılında da devam etmesi sağlanmaktadır. (Yürürlük tarihi: 05.12. 2017)

MADDE 91-

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile %20 olan kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

Bu oran ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır. (Yürürlük tarihi: 05.12.2017)

5941 Sayılı Çek Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 100)

MADDE 100-

5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3. maddesinde yer alan 31.12.2017 tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, daha önceki düzenlemeyle 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmış olan üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğuna dair hüküm 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük tarihi: 5.12.2017)

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa İlişkin Düzenlemeler (Madde 106)

 MADDE 106-

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 6361 sayılı Kanunun 16. maddesi kapsamında ayıracakları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceğine dair düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük tarihi: 01.01.2019)

Yukarıda 7061 Sayılı Kanunun vergi mevzuatına ilişkin düzenlemelerine kısaca yer verilmiş olup, kanunun tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                                                                             BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                     DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

  

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ