SİRKÜLER

NO        : 2018 / 14                                                                                                                                                                                                 23.03.2018

 

KONU: Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğ Hakkında;

Bilindiği üzere 18.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 Sayılı Kanun’la bazı kanunlarda da birtakım değişiklikler yapılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve bu kapsamda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 48. Maddesinden sonra gelmek üzere “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecilini” düzenleyen 48/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu düzenleme 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara 2017/15 Sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Yine, 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete'de vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili hakkında 2018/11284 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A maddesinde sayılan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının, Kararda yer verilen "çok zor durum hali"nin tespitinde öngörülen kriterlere uyması durumunda  "çok zor durumu derecesine" göre 6 ila 60 ay süresince ertelenebileceği düzenlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalara 2018/09 Sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu defa, konuya ilişkin olarak 23/03/2018 tarihli ve 30369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde  (Seri: A Sıra No: 10); vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlayan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesinin uygulamasına yönelik detaylı örneklerle konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamaların yer aldığı Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in  (Seri: A Sıra No: 10) tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

                                                                                                                                                                                                    BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                                              DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

  

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ