SİRKÜLER

NO        : 2018 / 19                                                                                                                                                                              07.05.2018

 

KONU: Bazı Vergi Kanunları İle İlgili Yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı;

5 Mayıs 2018 gün ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Bazı Vergi Kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununa İlişkin Düzenleme:

Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunla, 28.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin birinci fıkrasına 16 ncı bent eklenmiş ve bu bentte “İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir...”)” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 Bakanlar kurulu bu yetkisini kullanarak, istisna oranını 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’si olarak belirlemiştir.

Bu düzenlemeye göre istisna 2018’de, her bir çocuk için (2.029,50x%50=) 1.014,50 TL olarak uygulanacaktır. İstisnayı aşan tutar ücret olarak vergilenecektir.

Vergi Usul Kanununa İlişkin Düzenleme:

Daha önce 7103 sayılı Kanunla, 01.05 2018 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 30 uncu madde de,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabileceği, bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirleneceği, bu şekilde belirlenen oran ve süreler izleyen yıllarda değiştirilemeyeceği,  imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Bu defa söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 4 ncü maddesi ile, Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizat listesi belirlenmiştir.

Ekli listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Harçlar Kanununa İlişkin Düzenleme:

Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 nci maddesi ile, 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, Bakanlar Kurulu Kararıyla 05.05.2018 tarihinden 31.10.2018 tarihine kadar, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununa İlişkin Düzenleme:

Bakanlar Kararının 6 ncı maddesi ile, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

Geçici Madde 3-(I) Bu kararın 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu düzenlemeyle, teslimi %18 oranında KDV’ye tabi olan KONUTLARIN 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde uygulanacak KDV oranın %8’e düşürülmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılan düzenleme yalnız KONUTLAR için geçerli olup, diğer taşınmazların tabi olduğu katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Özel Tüketim Vergisine İlişkin Düzenleme:

Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesi ile bu Kararının ekinde bulunan 4760 Sayılı ÖTV kanuna ekli (III) (A) cetvelinde yer alan listedeki alkollü içeceklerin asgari maktu vergilerinde değişiklik yapılmıştır.

Yukarıda kısaca yer verilen Bakanlar Kurulu Kararı, 05 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kararın tam metnine sirkülerimiz ekinden ve web sitemiz (http://www.boylamymm.com.tr)  üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,          

                                                                                         BOYLAM YEMİNLİ MALİ

                                                                                MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ