SİRKÜLER

NO        : 2018 / 35                                                                                                                                                                                            01.06.2018

 

KONU:  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) Hakkında;

01 Hazirans 2018 Tarih ve 30438 Sayılı Resmi Gazete’de, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de bazı değişiklikler öngören Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1)  yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ’in içerdiği hükümlere aşağıda yer verilmiştir.

MADDE-1

Bu maddeyle, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2012/1)’in 20 nci maddesinin bazı fıkralarında değişiklik yapılmış olup, söz konusu fıkraların değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Dördüncü Fıkrasında Yapılan Değişiklik:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ

(4) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri, finansal kiralama şirketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir.

(4) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri, finansal kiralama şirketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir.

Dokuzuncu Fıkrasında Yapılan Değişiklik:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ

(9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır.

(9) 6361 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır.

Onuncu Fıkrasında Yapılan Değişiklik:

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ

(10) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 3226 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

(10) Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 6361 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

MADDE-2

Tebliğ’in bu maddesi ile söz konusu Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METNİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI METNİ

(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir.

(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.

MADDE-3

Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ HALİ:

 

c)

Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Tahsis yazısı aranır)

 

 

DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ:

 

c)

Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Kararın 18 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için Tahsis yazısı aranır)

 

MADDE-4

Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.

“(15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.”

Yukarıda kısaca içerdiği hükümlere yer verilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen bu Tebliğ yayımı tarihinde (01.06.2018) yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden  ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,         

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                   VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ