SİRKÜLER

NO        : 2018 / 36                                                                                                                                                                                     07.06.2018

 

KONU:  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) Hakkında;

05.06.2018 Tarih ve 30442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aşağıda ana başlıklar halinde verilen konularda düzenlemeler yapılmıştır.

- Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarının esas alınacağı, dolayısıyla bu teslimlere ilişkin KDV matrahı olarak emsal bedel yerine maliyet bedelinin kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

 - Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda mükellefin bu satışları yapanlar olduğu hükme bağlanmıştır.

- Aynı Tebliğin “Fazla veya Yersiz Vergi Uygulayanlar”  başlıklı (I/C-1.1.1.) bölümünün birinci paragrafının son cümlesi “Bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şarttır.” şeklinde değiştirilmiş ve fazla veya yersiz hesaplanarak Hazineye ödenen verginin iadesine yönelik uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

- 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine göre, Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarında 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde 1/5/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istisna uygulanacağına dair düzenleme yapılmıştır.

- 7103 sayılı Kanunla, 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere tesliminin 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisna olduğuna ve bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslara dair düzenleme yapılmıştır.

, - Aynı Tebliğin (II/F-4.4.) bölümünün sonuna eklenen paragraf ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerindeki istisna uygulamasına dair düzenlemeye yer verilmiştir.

- İstisna kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerinin arsa tesliminin kapsamına, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamaların da dahil olduğuna dair düzenleme yapılmıştır.

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili olarak yapılan garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar ve iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınması gerektiğine dair düzenleme yapılmıştır.

- Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

- 3065 sayılı Kanunun (30/d) maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

- KDV iadelerinde özel esaslar uygulamasına ilişkin düzenleme ve açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarda içerdiği düzenlemelere kısaca yer verilen 18 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’nin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,         

                                                            BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                           VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ