SİRKÜLER

NO        : 2018 / 43                                                                                                                                                                               25.06.2018

 

KONU: Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında;

Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarihli ve 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemeler arasında amatör sporun gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeler de bulunmaktadır.

Anılan kanunun 35. maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi” başlığı altında 12. ek madde eklenmiştir.

Bu defa, 13 Haziran 2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik”le Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine yatırılan gelir vergisi tutarlarının, amatör spor dallarında kullanılmak üzere ilgili işverene red ve iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu yönetmelikle yapılan açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

İade Uygulamasından Faydalanacaklar:

Söz konusu, sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından;

 1. Spor Genel Müdürlüğü veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescil edilmiş olan ve Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri,
 2. Türkiye Futbol Federasyonu veya bağımsız spor federasyonlarına kayıt ve tescilini yaptıran sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri,

faydalanacaktır.

İade Kapsamındaki Vergi Tevkifatları:

Tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, sadece sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve beyan edilerek vergi dairesine ödenen tutarlar ile sınırlı olmak üzere faydalanılacaktır. Bu kapsamda, sporculara, bu faaliyetlerine ilişkin olarak aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret kapsamında değerlendirilecek ve iade uygulamasına konu olacaktır. Sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler ise iade kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7103 sayılı Kanunla yapılan bu düzenlemenin 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen vergilerin iadesi yapılabilecektir. Dolayısıyla, Mayıs ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Haziran ayında verilmesi gereken muhtasar beyanname ile beyan edilen ve ödenen tevkifat tutarları iadeye konu olacaktır.

İadeye ilişkin uygulama esasları:

Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerince sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu kulüp ve şirketlere iade edilebilmesi için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir.

 1. Bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar beyanname ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve yine tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.
 2. Sporcu ücretleri üzerinden tevkif edilen ve edilmesi gereken vergilere ilişkin kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi ise red ve iade edilmeyecektir.
 3. Spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri tarafından, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin, elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar beyannamenin eki olarak gönderilmesi zorunludur.
 4. İlgili işveren tarafından sporculara ilişkin ücretler üzerinden tevkif edilen ve muhtasar beyanname ile beyan edilmek suretiyle ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, tahsil edilen tarihi takip eden beş iş günü içerisinde düzeltme fişi ile red ve iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacaktır.
 5. Vergi dairelerince yapılacak red ve iadelerde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan, tahsil edilen amme alacaklarının öncelikle, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacaktır.
 6. Özel hesapta yer alan tutarlar, bu iadenin amacı dışında kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç, rehnedilemeyecek ve haczedilemeyecektir.
 7. Amatör spor dallarında sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için, yıllık olarak 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın (2018 yılı için 120.000-TL) üç katını (360.000-TL’yi) aşamaz. Bu tutar, yıl bazında ve her bir sporcu/çalıştırıcı için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

Özel hesabın kullanılması:

Vergi dairesince red ve iade edilerek özel hesaba aktarılan tutarlar;

 • Amatör spor dalları (Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü lig dışındaki futbol ligleri ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının bünyesinde yer alan profesyonel şube dışındaki spor dalları)  
 • Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarında sportif faaliyet gösteren,
 • Sporculara,
 • Bunların çalıştırıcılarına(Teknik direktör, antrenör ve sportif direktör gibi takımın teknik sorumluları ve yardımcıları)
 • Diğer spor elemanlarına(Fizyoterapist, kondisyoner, spor hekimi, spor analizcisi, diyetisyen, spor psikoloğu, spor masörü-masözü, engelli spor branşlarında refakatçi, menajer ve sporculara sportif açıdan destek olan diğer personeli)

yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler ile sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, vize, lisans, tescil ve katılım harcamalarında kullanılacaktır.

Özel hesabın amaç dışı kullanılması:

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı tespit edilen vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak, özel hesap açılan mükellef adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

Örneğin; 2019 yılı Mayıs ayında tamamlanan denetim sonucunda (A) Futbol A.Ş’nin özel hesapta bulunan tutardan 50.000 TL’yi 2018 yılı Ekim ayında amaç dışı kullandığı tespit edilirse, amaç dışı kullanılan 50.000 TL’lik tutar, (A) Futbol A.Ş adına Ekim/2018 dönemine ilişkin vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanmak suretiyle tahsil edilecektir.

Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek komisyon tarafından yılda en az bir kez denetlenecektir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesi esas olup, denetim raporları Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulacaktır.

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen ve Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı tarafından birlikte yürütülen bu yönetmelik yayımı tarihinde (13.06.2018) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,         

                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ