SİRKÜLER

NO        : 2018 / 45                                                                                                                                                                                    27.06.2018

 

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

2018/11816 SAYILI KARAR İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler” başlığı altındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan değişiklik sonrasında 39 nolu sektör kodunun değişiklik öncesi ve sonrası içerdiği açıklama aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Açıklama:

Sektör Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

39

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)

Değişiklik Sonrası Açıklama:

Sektör Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

39

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ve çocuk arabaları, pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı)

Yapılan değişiklikle, mobilya imalatına ilişkin getirilen bu imkan, İstanbul hariç olmak üzere, diğer tüm illerde 22/06/2018’den(Yürürlük tarihi) itibaren yapılacak yatırımlar için geçerli olacaktır.

2018/11930 SAYILI KARAR İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:

Finansal Kiralama Yoluyla Yapılacak Makine Ve Teçhizat Yatırımlarda Bölgeler Bazında Asgari Yatırım Tutarları Arttırılmıştır.

Bu Kararın 1 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, 2012/3305 sayılı Kararın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.”

Değişiklik Sonrası Metni:

“(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5’inci ve 6’ıncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.”

Söz konusu Kararın 5 nci maddenin ikinci fıkrasına yönelik yapılan bu değişikliğin yürürlük tarihi  22/06/2018’dir.

Bazı Büyükbaş Hayvan İthalatına Gümrük Vergisi Muafiyeti Getirilmiştir.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

(Yürürlük tarihi: 22/06/2018)

2012/3305 sayılı Karar’ın “Faiz desteği” Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır.

Bu Karar’ın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Faiz desteği” başlıklı 11 inci maddesinde bazı değişiklikler yapılmış olup, ilgili maddenin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“MADDE 11 - (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

  1. 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
  2. 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
  3. 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
  4. 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
  5. Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

(2) Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin Türk Lirasını geçemez.

(4) Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın ARGE ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

Değişiklik Sonrası Metni:

“MADDE 11 - (1) Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;

  1. 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
  2. 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,
  3. 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,

ç)    6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri ve     dövize endeksli kredilerde iki puanı,

  1. Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
  2. Faiz desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

(2) Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez

 (4) Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın ARGE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17. maddeye eklenen (t) ve (u) bentleri aşağıdaki gibidir:

“t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.”

“u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.”

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğine İlişkin Yapılan Değişiklik

Bu Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12. maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş olup, ilgili fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.”

Değişiklik Sonrası Metni:

“(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de başlanabilir.”

Bu düzenlemeye göre, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sigorta primi işveren hissesi desteği, belirli bir süre ile sınırlı olmadan yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanabilecektir.

Öncelikli yatırım konularına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.”

Değişiklik Sonrası Metni:

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.”

Yine aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.

 u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

y) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.”

Böylece yukarıda yer alan yatırımlar “Öncelikli yatırım konuları” arasına dahil edilmiştir.

Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlara İlişkin Düzenleme:

Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş olup, fıkranın son hali aşağıdaki gibidir.

 “(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.”

Yürürlük Tarihi:  (22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)

Yatırım Süresi Ve Tamamlama Vizesine İlişkin Yapılan Düzenleme:

Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş olup, fıkranın son hali aşağıdaki gibidir.

“(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.”

Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Tablosunda Yapılan Değişiklik

Kararın EK-2A sayılı ve "Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, tablonun son hali aşağıdaki gibidir.


17

Tekstil

ürünleri

imalatı (dip

not 8’de

belirtilen

şartları

sağlamayan

iplik ve

dokuma

yatırımları

hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milvon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL (Ş.Abacı)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırını için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için l Milyon TL

500

Bin

TL

 

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

 

5

18

Giyim eşyası imalatı

2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları

2 milyon TL’nin üzerindeki tevsi yatırımları

l milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

1 milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları

500 Bin TL

500

Bin

TL

Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik yapılmıştır.

Kararın EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/B bölümünün (2) numaralı sırası ve I/C bölümünün (l) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, II/B bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar

Değişiklik Öncesi Metni:

“I/B-2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

 I/C-1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.”

Değişiklik Sonrası Metni:

“I/B-2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç). I/C-1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları.”

“Demir Çelik Ürünleri” üretimine yönelik yatırımlarda değişiklik 

Aynı Kararın EK-5 sayılı ve “DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ” başlıklı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK- 5 DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);

(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);

(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm’nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);

(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit olarak;

(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.”

4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konularına İlişkin Yapılan Düzenleme

Aynı Kararın EK-6 sayılı ve ”4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK- 6 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı

Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11- (l) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş olarak uygulanır.”

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yer Alan 4 Üncü Ve 5 İnci Bölge İllerindeki Organize Sanayi Bölgeleri İle Kilis İlinde Yer Alan Organize Sanayi Bölgelerinde Gerçekleştirilecek Yatırımlara Sağlanan Desteklerin Yürürlük Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır.

Daha önce 20.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11133 Sayılı Kararla Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımların, 6 nci bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacağına ilişkin düzenleme yapılmış ve bu düzenlemenin yürürlük tarihi 20/01/2018 olarak belirlenmişti.

Bu defa yapılan yeni düzenlemenin 14 üncü maddesiyle, yukarıda belirtilen düzenlemenin yürürlük tarihi  22/11/2016 tarihi olarak belirlenmiş, yani geri çekilmiştir. (Yürürlük tarihi: 20/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)

Yukarıda 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da bazı değişiklikler öngören Bakanlar Kurulu Kararlarının içerdiği hükümlere kısaca yer verilmiş olup, Kararların tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

 Saygılarımızla,         

       

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ