SİRKÜLER

NO        : 2018 / 53                                                                                                                                                                                                 03.09.2018

 

KONU: Şirketlerin Kar Payı Avansı Dağıtımına Yönelik Yapılan Düzenlemeler Hakkında;

01.09.2018 Tarih ve 30522 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile şirketlerin kar payı dağıtımına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yapılan değişiklikle;

  • İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler dikkate alınmadan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
  • İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda yine genel kanuni yedek akçeler dikkate alınmadan serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

  • Dağıtılacak kâr payı avansının; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen (daha önce varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri idi) ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacağı,

Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarında yapılan değişikliklerle;

Kâr payı avansının, “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde dağıtılacağı,

Kâr payı avansının, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenirken yapılan değişiklikle kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate “alınarak” ödeneceği,

Yine, İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan ifadesi  “ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ 01.09.2018 Tarih ve 30522 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,         

       

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                             VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ