SİRKÜLER

NO        : 2018 / 59                                                                                                                                                                                                 21.09.2018

 

KONU: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

19 Eylül 2018 Tarih ve 30540 Sayılı Resmi Gazete’de Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmelikte yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

Firma Tanımında Yapılan Değişiklik

Yönetmelikte geçen “Tanımlar ve Kısaltmalara” dair açıklamaların yer aldığı 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (g) bendinde yapılan “Firma” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, söz konusu tanımın değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

g) Firma: Bildirimle yükümlü olan, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki gerçek ve tüzel kişileri,”

Değişiklik Sonrası Metin:

g) Firma: Bildirimle yükümlü olan gerçek kişiler ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişilerini, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüslerini, kamu iktisadi teşebbüslerini ve yükseköğretim kurumlarını,”

 Yükümlülüklere Eklenen Madde

Söz konusu yönetmelikte “Yükümlülüklere” ilişkin belirlemelerin yapıldığı 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yükseköğretim kurumlarına bu Yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

Bildirim Usulünde Yapılan Değişiklik

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup söz konusu fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“(3) Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“(3) Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.”

Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.”

Bağımsız Denetime İlişkin Yapılan Değişiklik

Aynı Yönetmeliğin “Bağımsız Denetim” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup söz konusu fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“(1) Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanır.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“(1) Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanır.”

Sistemin Kuruluşu Ve İşleyişine İlişkin Değişiklikler

Yönetmeliğin Sistemik Risk Veri Takip “Sisteminin Kuruluşu ve İşleyişini” düzenleyen 9 ncu maddesinin bazı fıkralarında değişiklikler yapılmıştır.

2 nci Fıkranın Değişiklik Öncesi Metni:

“(2) Sistemin işletimi, Banka adına ve vereceği talimatlar doğrultusunda destek kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir. Destek kuruluşu, Sistemdeki bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.”

2 nci Fıkranın Değişiklik Sonraki Metni:

“(2) Sistemin işletimi, Banka adına ve vereceği talimatlar doğrultusunda destek kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilir. Destek kuruluşları, Sistemdeki bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.”

6 ncı Fıkranın Değişiklik Öncesi Metni:

“(6) Sistem kullanıcıları, Sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma aracı ile kayıt olarak aktif kullanıcı olur. Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilir.”

6 ncı Fıkranın Değişiklik Sonraki Metni:

“(6) Sistem kullanıcıları, Sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma aracı ile veya Sistemde belirlenen güvenlik adımları izlenerek kayıt olarak aktif kullanıcı olur. Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilir.”

7 nci Fıkranın Değişiklik Öncesi Metni:

“(7) Banka, Sisteme ilişkin veri formunu, kullanıcıları veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirebilir.”

7 nci Fıkranın Değişiklik Sonraki Metni:

“(7) Banka, Sisteme ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili süreleri, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu, denetlenmesi gereken veri formu kalemlerini veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkilidir.

Yukarıda içerdiği değişikliklere yer verilen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,         

       

                                                                             BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                            VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ