SİRKÜLER

NO        : 2018 / 66                                                                                                                                                                                                      09.11.2018

 

KONU: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Bazı Düzenlemeler Yapan İhracat Genelgesi Yayımlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nın internet sitesinde, 6 Kasım 2018 tarihinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasların düzenlendiği "İhracat Genelgesi" yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (No: 2018-32/48)”  ile ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren en fazla 180 gün içerisinde yurda getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu kılınmış ve bu düzenleme 2018/54 No.lu Sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı düzenlemeler yapan İhracat Genelgesi yayımlanmış olup,  Genelgede yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Süre

2018-32/48 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ’in yürürlük süresi boyunca (yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerli olacaktır.)  fiili ihracatı gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecektir.

180 günlük süre içerisinde kalınması şartıyla, getirilen ihracat bedeli dövizlerin yurda getiriliş tarihinden sonraki bir tarihte bankaya satılması da mümkündür.

İhracat bedellerinin en az %80’i bir bankaya satılacak ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenecektir.  İhracat bedelinin satış tarihi DAB’ın düzenlendiği tarih olacaktır.

İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemeyecektir. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

Serbest bölgelere yapılan ihracat işlemleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamındadır.

Özelliği olan ihracatlarda Süre

  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
  • Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
  • Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Kapsam Dışı Olan İhracat İşlemleri

4/9/2018 tarihinden önce;

  • Fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller,
  • İhracatçıya peşin ödenen bedeller

 2018-32/48 sayılı Tebliğ hükümleri kapsamında değildir. Dolayısıyla tebliğin yayım tarihinden önce gerçekleşen ihracat işlemlerine ait bedellerin 180 gün içerisinde yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yine, İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ihracat bedellerinin 180 gün içerisinde yurda getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhracat Bedellerinin Tahsil şekilleri

İhracat bedelleri 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere,

           a) Akreditifli Ödeme,

           b) Vesaik Mukabili Ödeme,

          c) Mal Mukabili Ödeme,

          d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

          e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

          f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

          g) Peşin Ödeme.

Şekillerinden birine göre yurda getirilebilecektir. Gümrük Beyannamesi’nin 28 inci hanesine tahsil işleminde kullanılan ödeme şekli yazılacaktır. Birden fazla ödeme şeklinin kullanılması durumunda ise kullanılan diğer ödeme şekilleri Gümrük Beyannamesi’nin açıklama kısmına yazılacaktır.

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, bedelin beyan edilenden farklı bir döviz üzerinden getirilmesi de mümkündür.

Ayrıca Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında yurda döviz getirilmesi mümkündür.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Peşin döviz

Peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’i fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içerisinde bir bankaya satılacak ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenecektir.

İhracat karşılığında gelen peşin bedeller ihracatçı veya yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına alınabilecek olup, bu hesaptan istenilen tutarda alışı yapılabilecektir. DTH'ye alınan söz konusu dövizlerin ihracat hesabının kapatılmasında kullanılabilmesi için mutlaka DAB düzenlenmesi gereklidir. Düzenlenecek DAB üzerinde bedelin peşin ihracat bedeli olduğu belirtilecektir.

Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur. Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi olacaktır.

Mahsup Ve İndirimlerden Sonra Kalan Tutarın Bankaya Getirilmesi

2018-32/48 sayılı Tebliğ’in İhracat bedelinden indirimler başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen indirimlerin yapılması ve mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında kalan tutarın %80’inin bir bankaya satılması zorunludur. Mahsuben ödeme işleminde, Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satış Belgesi mahsup tarihinde geçerli aynı kur üzerinden düzenlenecektir.

İhracat hesabının kapatılması

Özellikli olan ihracattaki süreler saklı kalmak kaydıyla, ihracat bedeli dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren yurda getirilerek en az %80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde bir bankaya satılması halinde ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılacaktır.

İhracat hesabının kapatılabilmesi için Gümrük Beyannamesi örneği, ilgili Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi, satış faturası ile indirim ve mahsup konusu belgelerin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

Faktoring işlemleri

İhracattan doğan alacak hakkının ihracatçı tarafından faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktoring şirketine temlik edildiği faktoring işlemlerinde;

  • İhracat bedelinin faktoring şirketi tarafından yurt dışı kaynaklı dövizlerle hesaba transferi veya getirilmesi halinde faktoring şirketinin aracı bankaya göndereceği, üzerinde GB’nin tarih ve sayısı ile temliğe konu fatura tarihi ve numarasını içeren yazılı talimatı ve ihracatçının beyanına istinaden bankalarca bedel alışı yapılarak DAB ihracatçı firma adına düzenlenecektir. DAB üzerine faktoring masraflarına ilişkin not konularak Türk lirası karşılığı ihracatçı firmaya ödenecektir.
  • İhracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından hesaba transferi veya getirilmesi halinde faktoring sözleşmesinin bankaya ibrazı üzerine, ihracat hesabının kapatılmasına ilişkin sorumluluğun faktoring şirketine ait olması halinde, ihracat bedeli dövizler yurda getirildiğinde, faktoring şirketinin GB’nin tarih ve sayısı ile üzerinde temlik notu bulunan faturanın tarih ve sayısını içeren yazılı talimatına istinaden DAB ihracatçı firma adına düzenlenecektir. DAB üzerine faktoring şirketinin unvanı ile faktoring masraflarına ilişkin not konularak Türk lirası karşılığı faktoring şirketine ödenecektir.

Yukarıda kısaca genelgeye ilişkin ana hatlara yer verilmiş olup, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Genelgenin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla;

 

                                                                                                                                                                                    BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                                   VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ