SİRKÜLER

NO        : 2018 / 68                                                                                                                                                                                  13.11.2018

 

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında;

9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazete "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323)” ve “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)” yayımlanmıştır. Bu Karar ve Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup söz konusu düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Yatırıma Başlanıldığının Kabul Edilebilmesi İçin Sabit Yatırım Tutarının En Az Yüzde Onu Oranında Harcama Yapılması Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle; 2012/3305 No.lu Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yapılan düzenlemeyle, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilen teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat  tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılması şartı kaldırılmıştır. Böylece, bu düzenlemeye göre yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihi olarak uygulanacaktır.

Yürürlük Tarihi:  05.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Yatırımların Tamamlama Vizesi “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”Nun İbrazı Halinde Yapılmış Sayılacaktır.

Yine bu Kararın 1 nci maddesiyle 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 24 üncü maddesine eklenen fıkra ile;

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin yine Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)” ile  belirlenen yeminli mali müşavir raporunun (Ek:11) Bakanlığa ibraz edilmesi halinde yapılmış sayılacağı,

Bu şekilde tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın satışının serbest olduğu bu hükmün daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacağı, hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm kapsamında işlem yapılan teşvik belgesinin kısmen veya tamamen iptalini gerektirecek bir durumun ortaya çıkması veya tespiti halinde Kararın “Müeyyide” başlıklı 28 inci maddesinde;

“1) Bu Karar ile uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, diğer kurum, kuruluş veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların teşvik belgeleri bu maddenin ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla iptal edilir.

2) Yatırımcının mükellefiyetlerini kısmen yerine getirmediği ancak, belge iptalinin de gerekmediği durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerden bir kısmı müeyyide uygulanarak geri alınır.

3) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

4) Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü, kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanabilir.” hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Yürürlük Tarihi:  Yayımı Tarihinde (9 Kasım 2018)

Yürürlük Tarihinden Önce Düzenlenmiş Ve Ek Süre Almamış Teşvik Belgelerinin Süresi Herhangi Bir İşlem Yapılmaksızın Teşvik Belgesinde Kayıtlı Orijinal Sürenin Yarısı Kadar Uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Kararın 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı on milyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.” hükmüne yer verilmektedir.

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, aynı Karara eklenen geçici 12 nci madde gereğince, yatırımı öngörülen sürede gerçekleştirilememiş veya henüz kapatılmamış ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmıştır.

Yürürlük Tarihi:  Yayımı Tarihinde (9 Kasım 2018)

 Saygılarımızla;

 

                                                                                                                                                               BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                              VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ