SİRKÜLER

NO        : 2019 / 7                                                                                                                                                                                    03.01.2019

 

KONU: 2019 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Had Ve Tutarlar Hakkında;

31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 2018 takvim yılında uygulanan maktu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılarak 2019 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiş olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin özellikli konulara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Gayrimenkul Sermaye İradında Uygulanacak İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak belirlenmiştir.

İşverenlerce İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19 TL olarak belirlenmiştir.

Engellilik İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

  • Birinci derece engelliler için 200 TL,
  • İkinci derece engelliler için 650 TL,
  • Üçüncü derece engelliler için 290 TL,

olarak belirlenmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutarlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;

  • Büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL,
  • Diğer yerlerde 6.000 TL,

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

  • 1 numaralı bent için 120.000 TL ve 180.000 TL,
  • 2 numaralı bent için 60.000 TL,
  • 3 numaralı bent için 120.000 TL,

 Değer Artışı Kazançlarına Uygulanacak İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 14.800 TL olarak belirlenmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere  33.000 TL, olarak belirlenmiştir.

Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2019 takvim yılı gelirleri için 2.200 TL olarak belirlenmiştir.

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 18.000 TL'ye kadar 

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası 

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası  

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası   

% 35

 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanacak %5’lik Vergi İndirimindeki Üst Sınıra İlişkin Tutar:

Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimini” düzenleyen mükerrer 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 1.200.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması:

2018 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir.

İndirim oranı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2018 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 23,73’tür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 16,90'dır. Buna göre, 2018 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (% 23,73 / %16,90=) % 140,41 olmaktadır.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2018 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2018 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

Söz konusu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;    

                                                                                                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ