SİRKÜLER

NO        : 2019 / 10                                                                                                                                                                                      03.01.2019

 

KONU: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/9) Hakkında;

31 Aralık 2018 Tarihli ve Sayılı 30642 (4. Mükerrer) Resmi Gazete ile, 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Tebliğ’in 1 nci Maddesiyle Yapılan Değişiklik:

 “Belge süresi ve ek süreler”i düzenleyen 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili metnin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“MADDE 8 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. Ancak, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m) ve (n) bentleri kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (o) bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“MADDE 8 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. Ancak, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m) ve (n) bentleri kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine istinaden düzenlenen belgelerde garanti süresi proje süresine dahildir. Ayrıca, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) ve (o) bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.”

Böylece söz konusu Tebliğ’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında düzenlenecek belgelerin süresi tespit edilirken baz alınan proje süresine bu projelerin garanti süreleri de dahil edilmiştir. 

 Tebliğ’in 2 nci Maddesiyle Yapılan Değişiklik:

Aynı Tebliğin “Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali” ni konu edinen 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metin:

(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde vergi resim harç istisnası belgesinin iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilir.

Değişiklik Sonrası Metin:

“(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde vergi, resim harç istisnası belgesinin iptaline ilişkin olarak belge sahibinin adresine yapılan bildirimi müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen iptal işlemi, bir defaya mahsus olmak üzere ve müeyyidenin kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla geri alınabilir.”

Tebliğ’in 3 nci Maddesiyle Yapılan Değişiklik:

Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin iptaline ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilir.”

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen Tebliğ Ticaret Bakanı tarafından yürütülmekte olup, yayımı tarihinde (31 Aralık 2018) yürürlüğe girmiştir.

 Saygılarımızla;    

                                                                                                                                                                     BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ