SİRKÜLER

NO        : 2019 / 13                                                                                                                                                                                                     18.01.2019

 

KONU: Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yayımlanan 7161 Sayılı Kanun Hakkında;

18 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeni düzenlemeler yapılmış olup, yapılan düzenlemelerden bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Elde Ettikleri Paralara İlişkin Düzenleme:

Söz konusu Kanunun 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen “ç” bendiyle varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV'den istisna tutulması sağlanmıştır. (Yürürlük tarihi: 18.1.2019)

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler:

  • Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun “Ücretlerde İstisnaları” düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70'i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100'e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.) gelir vergisinden istisna edilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019)
  • Diğer taraftan, aynı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun “Teşvik ikramiye ve mükafatları”nı düzenleyen 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi “Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019)
  • Yine söz konusu Kanunun 5 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 76 ncı maddesinde yer alan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. (Yürürlük Tarihi: 1.1.2019)

 Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler:

  • Bu Kanunun 17 nci maddesiyle KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle; Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019)
  • Yine aynı madde de, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen “n” bendi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. (Yürürlük tarih: 1.2.2019)
  • Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı KDV Kanununun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. (Yürürlük tarih: 18.1.2019)
  • Bu Kanunun 20 nci maddesiyle, KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde değişiklik yapılarak imalat sanayi yatırımlarına ilişkin yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’lerin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmış; Cumhurbaşkanına da bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (Yürürlük tarih: 18.1.2019)

Kur farkı KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmiştir:

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığı konusunda açık bir hüküm bulunmadığı için uygulamada sorun yaşanmakta ve idarenin KDV’ye tabi olması gerektiği yönündeki görüşlerine yargı mercileri verdikleri kararlarla karşı çıkmaktaydı. Konuya ilişkin olarak 2018/64 sayılı sirkülerimiz yayımlanmış olup burada ayrıntılı açıklamalara yer verilmişti.

Bu konuda yaşanılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile yıllardır süregelen bu tartışmaya son nokta konulmuş ve bedelin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak tespit edildiği durumlarda, bu bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farklarının, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerektiği kanuni düzenlemenin içerisine alınmıştır. (Yürürlük tarihi: 18.1.2019)

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Yapılan Değişiklik:

Bu Kanunun 32 nci maddesinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici madde ile Sözleşmelerin tasfiyesi veya devrine bazı şartların varlığı halinde imkan tanınmıştır.

Eklenen geçici madde ile, 31/8/2018 tarihinden önce Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecektir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacaktır. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacaktır. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecektir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilecektir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacaktır. (Yürürlük tarihi: 18.1.2019)

ÖTV Kanununa İlişkin Yapılan Düzenlemeler:

Bu Kanunun 37 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapmasından çıkarılmıştır. (Yürürlük tarih: 18.1.2019)

Aynı Kanunun 38 inci maddesiyle ise, ÖTV Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile bu Kanunun yayım tarihinden (18.1.2019) önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği konusunda düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük tarih: 18.1.2019)

İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresi Uzatılmıştır:

Bu Kanun 43 üncü maddesiyle, daha önce Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına olanak sağlanmış ve Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. (Yürürlük tarih: 18.1.2019)

Yapılan düzenleme uyarınca 2019 yılında imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanacaktır. 

Kira Bedelinin Belirlenmesinde "Tüketici Fiyat Endeksindeki Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim" Oranı Esas Alınacaktır:

Kira bedelinin belirlenmesinde daha önce üretici fiyat endeksi esas alınmaktayken, bu Kanunun 56 ncı maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile, “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması konusunda düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük tarih: 1.1.2019)

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un içerdiği bazı maddelere yukarıda kısaca yer verilmiş olup, Kanunun tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;    

 

                                                                                                                                                                               BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                                                                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 (*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olm

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ