SİRKÜLER

NO        : 2019 / 22                                                                                                                                                                                                  25.02.2019

 

KONU: 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında;

22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı düzenlemeler yapılmış olup, yapılan bu düzenlemelerden bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Poşetlere İlişkin Beyan Ve Ödeme Süresinde Değişiklik Yapılmıştır

Bilindiği üzere 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11 inci maddesi uyarınca, geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Çevre Bakanlığına beyan edilip, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar da yine Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi gerekiyordu.

Bu defa 7166 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, geri kazanım katılım paylarının ürünün piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek olup, süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilecektir.

2019 Yılının Ocak Ve Şubat Aylarına İlişkin Verilmesi Gereken Poşet Beyannameleri

7166 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken poşet beyannamelerinin 24/4/2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilmesi ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının da 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan, Mart ayına ilişkin geri kazanım katılım paylarının da, 24 Nisan’a kadar beyan edilerek ve 30/4/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeneceği tabidir.

18 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un  17 nci maddesiyle KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den istisna edilmiş ve bu düzenleme 2019/13 no’lu sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa 7166 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yukarıda anılan (n) bendi bir kez daha değiştirilerek, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca yapılan düzenleme ile bu istisnanın uygulanmasında 100 TL tutarındaki istisna sınırı uygulanmayacaktır

Yeni İşe Alımlarda İşverene Verilecek Destekler

7166 Sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere eklenen fıkra ile 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında yeni işe alınanlar için işverenlere destek uygulaması getirilmiştir. Getirilen bu destek uygulamasına göre aşağıda yer alan;

  • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olmak,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmak,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmak,

Şartlarının taşınması halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacaktır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecek olup, işverene ödenmeyecektir.

ÖTV Kanunu IV Sayılı Listeye İlişkin Düzenlemeler

7166 Sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “indirmeye %25’e kadar artırmaya,” ibaresi “indirmeye; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için %50’ye, diğer mallar için %25’e kadar artırmaya; 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı mallar için belirlenen oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya,” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca yine bu Kanunun 10 uncu maddesi ile cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahları esas alınarak aşağıdaki tabloda yer alan şekilde farklı dilimler belirlenmiştir.

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

- Diğerleri

 

 

 

25

25

25

 

6111 Sayılı Kanuna İlişkin Yapılan Düzenleme

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1/1/2019” ibaresi “1/1/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, , Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilme süresi 1/1/2020’ye kadar uzatılmıştır.

6824 Sayılı Kanuna Eklenen Madde

6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2018 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranı %15, %5 oranı %10, birinci fıkrasının (b) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan 2017 yılı 2019 yılı, 2018 yılı 2020 yılı, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılandırılan ve ödemeleri hâlihazırda devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, başvurulması halinde bu kredi borçları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.”

Yukarıda içerdiği hükümlerden bazılarına kısaca yer verilmiş olup, Kanunun tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;    

 

                                                                                    BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

                      

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ