SİRKÜLER

NO        : 2019 / 25                                                                                                                                                                                                      04.03.2019

 

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bazı değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

2012/3305 Sayılı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” Başlıklı Maddesine Yapılan Ekleme:

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesine eklenen fıkra ile, kullanılmış komple tesis ithalatlarında Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderlerinin yatırımcı tarafından karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Öncelikli Yatırım Konularında Yapılan Değişiklik:

Aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili bentlerin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yapılan değişiklik:

Değişiklik Öncesi Metin:

“(t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.

Böylece önceden sera yatırımlarında İstanbul ilinde teşvikten yararlanma imkanı yokken, İlgili bentte yapılan değişiklikle İstanbul ili için de teşvikten yararlanma imkanı getirilmiştir.

17 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde yapılan değişiklik:

Değişiklik Öncesi Metin:

“(v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları

Yapılan düzenlemeyle, yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları için asgari yatırım şartları getirilmiştir.

Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarlarında Veya Kapasitelerinde Yapılan Değişiklik:

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 50 sektör koduna karşılık gelen “Seracılık” faaliyetinde,

  1. Önceden“40” dekar olan Birinci ve ikinci bölgelerde aranan asgari yatırım şartı “20” dekara,
  1. “20” dekar olan Üçüncü bölge için aranan asgari yatırım şartı ise “10” dekara

indirilmiştir.

İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaralarına İlişkin Düzenleme:

Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konularına İlişkin Düzenleme:

Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B (I - Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar/ B. İmalat, Enerji Ve Madencilik Yatırımları) bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, ilgili metnin değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.”

 İmalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması

Bilindiği üzere, 18 Ocak 2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin ve imalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresi uzatılmış ve bu durum 2019/13 Nolu sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa yapılan düzenleme uyarınca, 2012/3305 Sayılı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Saygılarımızla;    

 

                                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                        VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

                              

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ