SİRKÜLER

NO        : 2019 / 33                                                                                                                                                                                                   22.03.2019

 

KONU: Bazı Stopaj ve BSMV Oranlarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

21 Mart 2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842)” ile bazı stopaj ve BSMV oranlarında değişiklik yapılmıştır. 

Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Gerçek Kişilere, Dar Mükellef Kurumlara, Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklik

Kararın 1 nci maddesiyle 2/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi,  2 nci maddesiyle  12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (b) alt bendi ve 3 ncü maddesiyle de 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diğerlerinden;

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin

Oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden

%7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden

%3

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden

%0

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının

Oran

Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden

%7

Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden 

%0

bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için ise bu oran %10,”

Yine bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2009/14593 sayılı Kararının eki Karar’ın Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerde stopaj oranlarına ilişkin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “%1” ibaresi “%0” olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Değişiklik Sonrası Metin

Eski Oran

Yeni Oran

b)Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

%1

%0

Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden Ve Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kâr Paylarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklik

Söz konusu Kararın 4 ncü maddesiyle 22/7/2006 tarihli ve2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Sonrası Metin

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda,”

%20

%18

İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Getirisine Uygulanan BSMV Oranında Yapılan Değişiklik:

Kararın 5 nci maddesi ile Varlık finansmanı fonları tarafından münhasıran portföylerinde yer alan ipotek teminatlı menkul kıymetler karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlerin, ipotek teminatlı menkul kıymetleri karşılık gösterilen ihraççı bankalarca iktisap edilmesi durumunda, ihraççı bankalarca bu menkul kıymetler dolayısıyla elde edilen dönemsel getiriler (varlığa dayalı menkul kıymete karşılık gösterilen ipotek teminatlı menkul kıymet tutarını aşan kısma isabet eden getiriler hariç) için banka ve sigorta muameleleri vergisi oranının %1 olarak uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararın  4 üncü maddesi ile yapılan değişiklik yayımı tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddelerine ilişkin değişiklikler ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;    

 

                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ