SİRKÜLER

NO        : 2019 / 36                                                                                                                                                                                              24.03.2019

 

KONU: İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Tesliminde Uygulanacak KDV Oranına İlişkin Karar Yayımlandı

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 ve bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin binek otomobil teslimlerinde uygulayacakları KDV oranına ilişkin olarak 2007/13033 Sayılı Karar’a ekli (I) sayılı listenin 9 uncu bendinde yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“9- Aşa­ğı­da ta­nım­la­rı ya­pı­lan mo­tor­lu ta­şıt­lar­dan yal­nız “kul­la­nıl­mış” olan­lar,

“Türk Güm­rük Ta­ri­fe Cet­ve­li­nin 87.03 po­zis­yo­nun­da­ki bi­nek oto­mo­bil­le­ri ve esas iti­ba­riy­le in­san ta­şı­mak üze­re imal edil­miş di­ğer mo­tor­lu ta­şıt­lar (87.02 po­zis­yo­nu­na gi­ren­ler ha­riç) (stey­şın va­gon­lar ve ya­rış ara­ba­la­rı da­hil). [(Yal­nız bi­nek oto­mo­bil­le­ri, stey­şın va­gon­lar, ya­rış ara­ba­la­rı, ara­zi ta­şıt­la­rı, jip­ler, vb., mo­tor­lu ka­ra­van­lar, elekt­rik, gaz, gü­neş ener­ji­li vb. mo­tor­lu ta­şıt­lar, “8703.10.11.00.00 özel­lik­le kar üze­rin­de ha­re­ket et­mek için di­zayn edil­miş sı­kış­tır­ma ateş­le­me­li iç­ten yan­ma­lı pis­ton­lu mo­tor­lu olan­lar (di­zel veya yarı di­zel) veya kı­vıl­cım ateş­le­me­li iç­ten yan­ma­lı pis­ton­lu mo­tor­lu ta­şıt­lar”, “8703.10.18.00.00 di­ğer­le­ri”] [Am­bu­lans­lar, mah­kum ta­şı­ma­ya mah­sus ara­ba­lar, para ara­ba­la­rı, ce­na­ze ara­ba­la­rı, it­fa­iye öncü ara­ba­la­rı gibi özel amaç­la ya­pıl­mış mo­tor­lu ta­şıt­lar ha­riç.] (Kat­ma De­ğer Ver­gi­si Ka­nu­nu­nun 30/​b mad­de­si­ne göre bi­nek oto­mo­bil­le­ri­nin alı­mın­da yük­le­ni­len kat­ma de­ğer ver­gi­si­ni in­di­rim hak­kı bu­lu­nan mü­kel­lef­le­rin, bu araç­la­rı tes­li­min­de bu Ka­ra­rın 1 inci mad­de­si­nin (a) ben­din­de ön­gö­rü­len ver­gi ora­nı uy­gu­la­nır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.)

Böylece ilgili bende yapılan bu eklemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla;     

 

                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ