SİRKÜLER

NO        : 2019 / 52                                                                                                                                                                                           21.06.2019

KONU: Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunda Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarının Takibe Alınabileceğine Dair Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı;

Uygulamada limited şirketlerin tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekip gerekmediği hususunda bazı Danıştay Daireleri Kararları arasında farklılıklar yaşanmakta ve Daireler aynı konuya ilişkin olarak farklı kararlar almaktaydı.

Bunun üzerine, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Dairelerin verdiği farklı kararların önüne geçmek için içtihatları birleştirme sürecini başlatmış ve konuya ilişkin olarak Kurulca alınan 2013/1 Esas ve 2018/1 Karar Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, tüzel kişilerde, vergi borçları nedeniyle doğan sorumluluk tüzel kişiliğe ait olduğundan, limited şirketin vergi borçları için önce limited şirket tüzel kişiliği takip edilmekte, vergi alacağının şirket malvarlığından tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde kanuni temsilci veya ortak takibata tabi tutulmaktadır. Buna göre kanuni temsilcinin ve ortağın sorumluluğu feri nitelikte olduğundan, vergi alacağı için şirket tüzel kişiliği aleyhine hiçbir takibat yapılmaksızın doğrudan doğruya kanuni temsilcilere veya ortağa başvurmak mümkün değildir.

Yine, limited şirket ortağının sorumluluğu, ortağın şirkete karşı koymayı taahhüt ettiği esas sermaye paylarını ödemeye ilişkin olup, bu durum sınırlı şahsi sorumluluk olarak tanımlanmakta aynı zamanda kusursuz sorumluluk olarak da kabul edilmektedir. Hal böyle olunca bu sorumluluk aslında bir vergi sorumluluğu olmayıp, kimi Danıştay kararlarında da belirtildiği şekilde, tahsilat muhataplığı sorumluluğudur. Bir başka deyişle limited şirket ortağının, vergi alacağından olan sorumluluğu, tahsil ile ilgili bir sorumluluktur.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda kanuni temsilciler için öngörülen sorumluluk ise kısaca kusura dayalı sorumluluk olarak kabul edilmekte, kanuni temsilcilerin, vergiye ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesinde kusurlu olmadığını ispat ederek yani "kurtuluş beyyinesi" göstererek sorumluluktan kurtulması olanağı tanınmaktadır.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nca göz önüne alınarak, her biri birer usul yasası olan Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, vergi borcunun tahsili için önce kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı gidileceği düzenlenmemiş ise de, 6183 sayılı Kanun'un 35 nci maddesi ile ortakların sorumluluğu hakkında hüküm getirilmesinin, kanuni temsilciye gidilmeden de ortağa gidilebilmesini sağlamak amacını taşıdığı gibi kamu alacağını korumaya ve hızlı bir şekilde tahsilini sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır.

Kısacası, Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı çıkmıştır.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Danıştay Daire ve Kurulları ile İdari Mahkemeler ve İdareyi bağlayıcı niteliktedir. Söz konusu Karar’a sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;                

                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                         VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ