SİRKÜLER

NO        : 2019 / 61                                                                                                                                                                                         08.08.2019

 

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan bu değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Faiz Desteği İbaresinin "Faiz Ve Kar Payı Desteği" Olarak Değiştirilmesi

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın 2 nci, 4 ncü, 11 nci, 19 ncu, 22 nci, 29 ncu ve geçici 10 ncu maddelerinde yer alan “Faiz desteği” ibaresi “Faiz ve kar payı desteği” şeklinde değiştirilmiş olup, yapılan bu değişiklikle yatırımcılardan bazılarına faiz desteği yanında kar payı desteğinden de yararlanma imkanı getirilmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar Yatırım Teşvik Kapsamından Çıkartılmıştır

Bu Kararın 2 nci maddesi ile, söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyük ölçekli yatırımlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere, uygulamada genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki şeklinde dört ayrı teşvik uygulaması bulunmaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile büyük ölçekli yatırımlar teşvik kapsamından çıkartılmış olup, bundan böyle büyük ölçekli yatırım şeklinde teşvik başvurusu yapılamayacaktır.

Yatırım Teşvik Sistemine Yeni Tanımlar Getirilmiştir

Bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesine aşağıdaki bentlerle, yatırım yeni tanımlar eklenmiştir.

l) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

m) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

n) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlara Gelir Vergisi Stopajı Ve Sigorta Prim Desteği Getirilmiştir

Söz konusu Karar’ın 4 üncü maddesinin; beşinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine “6 ncı bölgede gerçekleştirilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen” ibaresi eklenmiş ve böylece bu yatırımların da gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteğinden yararlandırılmaları yönünde yeni düzenleme yapılmıştır.

Stratejik Yatırım Değerlendirmesinde Değişiklik Yapılmıştır.

Bu Karar’ın 5 nci maddesi ile stratejik yatırım sayılabilmenin kriterlerini düzenleyen 2012/3305 sayılı Karar'ın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan ve Tebliğle belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilir. Bu yatırımların, 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan destek unsurlarının hangilerinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.”

Yatırım Süresi İçerisinde Olmak Kaydıyla Gümrük Vergisine Tabi Olmaksızın İthaline İzin Verilecek Otomobillere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, söz konusu Karar'ın Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilir.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlar İçin Faiz Ve Kar Payı Desteği Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı

Bu Kararın 7 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın  başlığı “Faiz veya kar payı desteği” şeklinde değişen 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“d) Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise on puanı, diğerlerinde sekiz puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı; diğer stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları ve çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,”

Yine aynı maddeyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın  11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(4) Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(4) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda Sigorta primi işveren hissesi desteği kısıtlaması uygulanmayacaktır

Bu Kararın 8 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar'ın  “Sigorta primi işveren hissesi desteği” ni konu edinen 12 nci maddesinin 1 nci, 2 nci ve 4 ncü fıkralarında yer alan “Büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmış dördüncü fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

Bölgeler

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1

10

2

15

3

20

4

25

5

35

Yine aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna  “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz.” İbaresi eklenerek bu kapsamda desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği kısıtlamasının uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Stratejik Yatırımlarda Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Yapılan Düzenleme

Kararın 9 uncu maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar'ın Sigorta primi desteği başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna eklenen cümle ile sigorta prim desteğinin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için, 6 ncı bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanmasına karar verilmiştir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda Gelir vergisi stopaj desteği Uygulaması

Bu Kararın 10 ncu maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar'ın “Gelir vergisi stopajı desteği başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(1) Bu Karar uyarınca 6 ncı bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami beşyüz, diğerlerinde ise azami üçyüz çalışan için uygulanır.”

Büyük Ölçekli Yatırımlara Vergi İndirim Desteği Uygulaması Kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanıyordu.

Bu Kararın 11 nci maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar'ın “Vergi indirimibaşlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasındayapılan değişiklikle büyük ölçekli yatırımlara sağlanan vergi indirim desteği uygulaması kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı(%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

Yatırım Süresi Ve Tamamlama Vizesi Uygulamasına İlişkin Olarak Yapılan Düzenleme

Bu Karar’ın 15 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın” Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre sekizinci fıkrada yapılan değişiklik;

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

 “(8) Bu Karar ve daha önceki kararlar kapsamındaki tüm teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanmayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Yatırımlar, , KOSGEB Ve/Veya TÜBİTAK Tarafından Da Doğrudan Desteklenebilecektir

Bu Karar’ın 16 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesine eklenen fıkra ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir. ”

Hazır Giyim, Deri Ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Faaliyette Bulunan İşletmelere İllere Taşınması Suretiyle Yapılan Yatırımlarda Sağlanan Teşvikler

Bu Kararın 18 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’a aşağıda yer alan geçici 13 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanır.

İller

Yatırım Yeri Tahsisi

Sigorta Primi İşveren Hissesi

Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas

OSB ve EB Dışı

3

-

-

OSB ve EB İçi

3

3

-

Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

 

 

OSB ve EB Dışı

 

 

4

-

-

OSB ve EB İçi

4

4

-

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van

 

 

5

 

5

 

10

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, birinci fıkradaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı süre ile uygulanır. Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması dikkate alınır.

(3) Taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(4) Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi Genel Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılır.”

Giyim Eşyası İmalatında “Tevsi ve Modernizasyon” Yatırım Zorunluluğu Kaldırılmıştır

Bu Karar’ın 19 uncu  maddesi ile aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 5 numaralı sektör koduna karşılık gelen giyim eşyası imalatında “Tevsi ve Modernizasyon” yatırım zorunluluğu kaldırılmış ve satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5

18

Giyim Eşyası İmalatı

2 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

500 Bin TL

Yukarıda içerdiği hükümlere kısaca yer verilen karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;                

 

                                                                     BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ