SİRKÜLER

NO        : 2019 / 62                                                                                                                                                                                             08.08.2019

 

KONU: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı (Karar Sayısı: 1403)

07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ’da bazı değişiklikler yapılmış olup yapılan bu değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Karar’ın Tanımlar Başlıklı 1 nci Maddesine  Yeni Tanımlar Eklenmiştir

Bu Karar’ın 1 nci maddesi ile 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak listeyi,

i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,

j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,

 Karar’ın Destekler Başlıklı 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklikler

Bu Kararın 2 nci maddesiyle 2016/9495 sayılı Karar’ın “Destekler” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 

  • “g” bendinde yer alan “Faiz desteği veya hibe desteği” ibaresi “Faiz veya kâr payı desteği” şeklinde değiştirilmiştir, (26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)
  • “k” bendinden sonra Hibe desteği  olarak “l” bendi eklenmiştir.
  • “k” bendinde yer alan kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup bendin yeni şekli “Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.” olmuştur.

 Müracaat Ve Müracaatta Aranacak Belgelere İlişkin Olarak Yapılan Düzenleme

Aynı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru esnasında veya” ibaresi eklenmiş olup fıkranın son hali aşağıdaki gibidir.

“(3) Bakanlık başvuru esnasında veya müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için talepte bulunabilir.”

Ayrıca yine aynı maddeye 3 ncü fıkranın sonuna aşağıdaki 4 ncü fıkra eklenmişti.

“(4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvurulan, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

Değerlendirme Başlıklı Bölümde Yapılan Değişiklikler

Bu Kararın 4 üncü maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Değerlendirme başlıklı 5 maddesinin “g” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme,”

Yine 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.”

Yine bu maddeyle Karar’ın 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzmilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir.”

Şirket Hisselerinin Ve Yatırımın Devrine İlişkin Düzenlemeler

Aynı Kararın 6 nci maddesi ile 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Başbakanlığın onayına tabidir.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzmilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.”

Müeyyideleri Konu Edinen Bölümde Yapılan Değişiklik

Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın Müeyyide başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir.”

Diğer Hükümler Bölümünde Yapılan Değişiklikler

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar’ın “Diğer hükümler” başlıklı 12 nci maddesinin bazı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2 nci fıkrasında yapılan değişiklik: 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(2) Faiz desteği uygulamasında banka, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının doğruluğundan ve kredinin yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Faiz desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“(2) Yurtiçinde yerleşik aracı kuramlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kâr payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kâr payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kuramlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurtdışında yerleşik aracı kuramlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kâr payı desteği uygulanabilir.” (26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde)

3 ncü fıkrasında yapılan değişiklik: 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN:

“(3) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura değerleri dikkate alınır.”

DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN:

“3) Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.”

Eklenen 14 ncü fıkra:

“(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuattan uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.”

Saygılarımızla;                

                                                           BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                          VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ