SİRKÜLER

NO        : 2019 / 63                                                                                                                                                                                    10.08.2019

 

KONU: Gümrük Vergilerinin Kısmen Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturmaya Veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının, Sahiplerine İadesine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.

09.08.2019 Tarih ve 30857 Sayılı Resmi Gazete’de 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının, sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik, gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre  başlatılan bir soruşturmaya veya kovuşturmaya konu müsadere kararı (mülkiyetinin devlete aktarılması ) verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan kara taşıtlarını kapsamakta olup, yönetmelikte yer alan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Başvuru Şekli ve Süresi Nedir?

 • Yönetmeliğe göre bu düzenlemeden yararlanmak isteyen kişilerin yönetmelik Ek’inde yer alan Başvuru Formu ile birlikte 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Başvuru formunda, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa el koyma kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilecektir.
 • İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilecektir.
 • Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru formunun postaya verildiği, normal posta ile veya şahsen yapılması halinde ise başvuruda bulunulan idarenin evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.
 • Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanması halinde, kabul edilecektir.

Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

İlgili başvuru üzerine Gümrük İdaresi tarafından aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

 • Başvuruya konu araç hakkında müsadere kararının (mülkiyetinin devlete aktarılması) bulunduğunun veya tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilecektir. Kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31/12/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulacaktır.
 • İlk iktisabın aracın serbest dolaşıma girişinde gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince;
 1. Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor varsa, raporda belirlenmiş vergi matrahı ve ilk iktisaptaki oran dikkate alınacaktır.
 2. Söz konusu araç ile ilgili olarak, idarelerine ulaşmış herhangi bir rapor bulunmaması halinde, mevcut bir soruşturma bulunup bulunmadığı hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
 3. Devam eden soruşturmalarda, düzenlenen rapor kararı çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınacaktır.
 1. İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına ilişkin mevcut bilgiye de yer verilerek taşıta ilişkin ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarının bildirilmesi istenir.

Vergi dairesince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

İlgili başvuru üzerine Vergi Dairesi tarafından aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

 • 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirecektir.
 • 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince, bu fıkranın (a) bendine giren hallerde talebin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç gün, (b) bendine giren hallerde ise işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren üç gün içinde gümrük idaresine bildirilecektir. İlk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi daireleri, özel tüketim vergisinin belirlenmesinde;

a) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış vergi inceleme raporunda veya takdir komisyonu kararında belirlenmiş vergi matrahı olması durumunda, bu matrahı ve ilk iktisaptaki oranı dikkate alınacaktır. Ancak bu şekilde hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanacak tutardan az olamayacaktır.

b) Söz konusu araç ile ilgili dairelerine ulaşmış bir vergi inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı bulunmaması durumunda, ilgili gümrük idaresince bildirilen ithalatta olması gereken katma değer vergisi matrahına göre hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarından az olmamak üzere;

1) Devam eden inceleme veya takdir işlemi bulunduğunun anlaşılması halinde, inceleme raporu veya takdir komisyonu kararı,

2) Devam eden inceleme veya takdir işleminin bulunmadığının anlaşılması halinde ise yapılacak takdire sevk işlemine istinaden takdir komisyonu kararı,

çerçevesinde belirlenecek matrah üzerinden hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarı dikkate alınacaktır.

 • Kanunun geçici 11 inci maddesinden yararlanılması, söz konusu araçların ilk iktisabında oluşan vergi ziyaı ile ilgili özel tüketim vergisi mükellefleri nezdinde tarhiyat yapılmasına ve ceza uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Ödenecek Tutarın Tebliği Ve Ödemesi Nasıl Olacaktır?

 Bu çerçevede belirlenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince tebliğ edilecektir.

Ödenmesi gereken tutar, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödenecektir.

Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge, başvuru sahibine verilecektir.

Aracın İadesine ilişkin işlemler Nedir?

 • Kanunun geçici 11 inci maddesi kapsamında yapılan ödemeye konu araç hakkında el koyma ve müsadere kararı verilmeyecektir. Mevcut el koyma kararı kaldırılacak ve el konulan aracın sahibine iadesine karar verilecektir.
 • Aracın iadesi soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimliğinden, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecektir.
 • İade talebinde, ödemeye dair belgenin ibrazı zorunludur.
 • Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hâkimliği veya mahkeme tarafından verilen iade kararının ibrazı üzerine, araç sahibine iade edilecektir.
 • Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, araç sahibince ödenecektir.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı müştereken yürütecektir.

Saygılarımızla;                

                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                             VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ