SİRKÜLER

NO        : 2019 / 65                                                                                                                                                                                    31.08.2019

 

KONU: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca, Ödediği Katma Değer Vergisi Esas Alınarak Red Ve İade Yapılacaktır.

28 Ağustos 2019 tarihli ve 30872 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1482 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanun uyarınca, ödediği katma değer vergisi esas alınarak red ve iade yapılması hakkında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup, iadeye ilişkin esaslara aşağıda yer verilmiştir.

İadeye İlişkin Uygulama Esasları

Yapılan düzenlemeye göre iade Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na aylık dönemler itibariyle ödedikleri katma değer vergisi esas alınarak yapılacak olup, söz konusu iadeye ilişkin uygulama esasları şunlardır.

  • Söz konusu iadelerin izlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye'de kurulu bir bankada ayrı bir hesap açılması gerekmektedir.
  • İade edilecek tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisinden, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında arttırılması sonucu bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar olacaktır. Nominal ekonomik büyüme tahmini oranının belirlenmesinde, oranın virgülden sonraki iki hanesi de dikkate alınacaktır. Bu hesaplama neticesinde bir fark oluşmaması halinde ilgili ay için iade talebinde bulunulamayacaktır. Hesaplamada, ilgili ay dikkate alınacak, birden fazla ay birleştirilerek hesaplama yapılamayacaktır.
  • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ilgili aya ilişkin süresinde verdiği katma değer vergisi beyannamesine göre tahakkuk eden katma değer vergisini ödedikten sonra yapacağı hesaplama sonucu iade edilecek bir tutar çıkması halinde vergi dairesine bir dilekçe ile iade talebinde bulunacaktır. Söz konusu dilekçede iade edilecek tutara ilişkin gerekli hesaplamalara yer verilecektir. Ödemenin yapılmasını takip eden beş iş günü içerisinde talep edilmeyen iade tutarlarının daha sonraki aylarda talep edilmesi mümkün olmayacaktır.
  • İadesi talep edilen tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının talep dilekçesine istinaden vergi dairesince de doğruluğu tespit edildikten sonra bu amaçla açılan banka hesabına, ilgili ödemeyi (dilekçenin ödeme tarihinden sonra verilmiş olması halinde dilekçe tarihini) takip eden beş iş günü içinde Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme fişi ile red ve iade edilecektir.
  • Vergi dairesince yapılacak red ve iade işlemlerinde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesinde yer alan, tahsil edilen amme alacaklarının öncelikle, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle red ve iade edilmesi hükmü uygulanmayacaktır.
  • Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca pişmanlıkla verilen beyannameler de dâhil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler nedeniyle ortaya çıkan ilave tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

 İade Edilen Tutarların Kullanılması

Açılan banka hesabına vergi dairesi tarafından aktarılan tutarlar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen yatırım ve işletme gideri kapsamında kullanılacak ve yatırım ve işletme giderleri tutarına dâhil edilecektir.

İade edilen tutarın amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bu tutar, iade talebine esas vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına Vergi Usul Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

Bu hesapta toplanan kaynağın, belirlenen amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yılda en az bir kere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetim yapılacaktır.

Yukarıda içerdiği hükümlere yer verilen Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Saygılarımızla;                

                                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ