SİRKÜLER

NO        : 2019 / 67                                                                                                                                                                                                  03.09.2019

 

KONU:  Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemleri’ne (VERBİS) Kayıt Zorunluluğundaki Süreler Hakkında Hatırlatma;

Bilindiği üzere 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Söz konusu Kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamakta olup, bu Kanun’da yer alan usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için ciddi hapis ve para cezaları öngörülmektedir.

Verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi ile ilgili yasaya uymamanın cezası 1 – 6 yıl arası hapis cezası olabildiği gibi, kanunda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ilişkin para cezası ise 5.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişebilmektedir.

Bu Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Kanuna göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir ve sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut içerik taşımayan veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm veriler yine kişisel veri olarak değerlendirilmektedir. (Örneğin; isim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.)

Söz konusu Kanun’da Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmış ve veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre Kanunun “Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” hükmüne yer verilerek, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği” hükme bağlanmıştır.

Yapılan bu düzenlemelere ilişkin olarak "Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı’na istinaden Veri sorumluları, aşağıdaki tabloda yer alan ve Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen süreler içerisinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadırlar.

VERİ SORUMLULARI

KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLANGIÇ TARİHİ

KAYIT İÇİN SON TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

01.10.2018

30.09.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

01.10.2018

30.09.2019

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 

01.01.2019

31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için

01.04.2019

30.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt süresi 30.09.2019 tarihinde sona ermektedir. Bu tarihe kadar sisteme kayıt yükümlülüğü bulunan söz konusu veri sorumlularının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi gereğince yine yukarıda yer verilen idari para cezası gibi herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeleri hususunu önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla;                

                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                        VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ