SİRKÜLER

NO        : 2019 / 72                                                                                                                                                                                        02.10.2019

 

 

KONU: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.

02 Ekim 2019 Tarih ve 30906 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1593 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da yer alan hibe desteği uygulamasında bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Hibe Desteğinin Uygulama Yöntemi Hakkında Yapılan Düzenleme:

Bu Kararın 1 inci maddesiyle söz konusu Kararın “Diğer hükümler” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgili fıkranın değişiklik öncesi ve sonrası metni aşağıdaki gibidir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“(4) Destek Kararı ile hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yatırımın başlangıç tarihini müteakip yatırımcıların, ilgili Kararda belirtilen süre ve limitlere uymak koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek tespit edilen hibe destek tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır.”

Değişiklik Sonrası Metin:

“(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır.”

İlk düzenlemede hibe desteğinden yararlandırılması öngörülen projeler için yapılan harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi ve ilgili tutarın yatırımcıların hesabına aktarılması hakkında kısa bir belirleme yapılmış olmasına rağmen, yapılan bu değişiklikle, hibe desteğinin ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanma usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak yayımlanacak Tebliğe göre uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na Verilen Bazı Projeleri İmzalama Yetkisi ve Bu Projelere İlişkin İş ve İşlemlerin Önceliği:

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, söz konusu Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

Eklenen Madde:

"EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 Milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur."

Yeni eklenen bu madde ile asgari 5 Milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmıştır.

Yine ek maddeyle, sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemlerin, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

Saygılarımızla;                

 

                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                         VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ