SİRKÜLER

NO        : 2019 / 75                                                                                                                                                                                        15.10.2019

 

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)  Yayınlanmıştır.

15 Ekim 2019 Tarih ve 30919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Kanunu’nun 13 ncü maddesinin bazı bendlerinde düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Alınan Bazı Minibüslere KDV İstisnası Uygulanacaktır

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisnanın Kapsamı”nı konu edinen II/B-5.1 bölümünün altıncı paragrafına göre taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamamaktadır.

Ancak söz konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine istinaden alımında Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisnadan yararlanmasına imkan tanınmıştır.

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisnanın Kapsamına Ekleme Yapılmıştır

Bu Tebliğ ile,  Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisnanın Kapsamının konu edildiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragrafla, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisnanın kapsamına alınmıştır.

Yabancılara Ve Türkiye’de Yerleşik Olmayan Türk Vatandaşlarına Konut Ve İş Yeri Tesliminde Uygulanan KDV İstisnasına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Bilindiği üzere, 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 Sayılı Kanun’la, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde bazı şartların varlığı halinde KDV istisnası uygulanmaya başlamıştır.

Söz konusu düzenleme KDV Kanununun 13/i maddesinde hüküm altına alınmış olup, bu defa yayımlanan 27 Seri No’lu KDV Tebliğ ile yabancılara ve Türkiye’de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinin tevsikine yönelik olarak bazı açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile, alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinde;

  • Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya
  • Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi,

halinde istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfına Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Uygulanan KDV İstisnasına İlişkin Bazı Açıklamalar Yapılmıştır

Bilindiği üzere 7104 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nun 13 üncü maddesine eklenen (k) bendine göre 01.06.2018 tarihinden geçerli olmak üzere genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu defa söz konusu Tebliğde,  konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-15.1.3.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümleyle, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

“İTUS”  ve "HİS” Sertifikasının İptal Edilmesi Halinde İlk Derece Mahkemesinin Kararına Göre İşlem Yapılabilecektir

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “His” ve “İTUS” sertifikalarını iptalini konu edinen (IV/B-3.) ve (IV/C-3.) bölümlerinde yer alan “nihai” ibareleri Tebliğ metninden çıkarılarak, belge sahiplerinin vergi borçlarını, vadesinde ödemediği veya mükellef hakkında sahte belge ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiği veya kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal ettiği gerekçesiyle belgelerinin iptal edilmesi halinde açılan davalarda, nihai mahkeme kararının beklenmesine gerek kalmadığı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Böylece yapılan düzenlemeye göre, ilk derece mahkeme kararlarıyla da işlem yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Saygılarımızla;           

 

                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                       VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ