SİRKÜLER

NO        : 2019 / 77                                                                                                                                                                                         19.10.2019

 

KONU: Yayımlanan 509 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle E-Belge Uygulamalarının Kapsamı Genişletilmiştir.

19.10.2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak bugüne kadar yayımlanan tebliğler tek bir Tebliğ’de birleştirilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile e-belgeler mevzuatında sadeleştirme sağlamak, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerini temin etmek ve elektronik belge uygulamalarında bütünlük sağlamak amaçlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’de önem arz eden bazı hususlara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

 • Yeni düzenlemede e – fatura zorunluluğu için sınır 2018 veya müteakip hesap dönemleri bürüt satış hasılatı (veya  satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye düşürülmüştür.
 • E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler aynı zamanda e-arşiv uygulamasına da geçmek zorunda olacaklardır ve bu mükellefler mücbir sebep hali hariç tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyeceklerdir.
 • E-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarına e-fatura ve e-arşive geçme zorunluluğu getirilmiştir.
 • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
 • E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
 • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.
 • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
 • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda içerdiği hükümlerden bazılarına özetle yer verilen Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;           

 

                                                            BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                            VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ