SİRKÜLER

NO        : 2019 / 79                                                                                                                                                                                              19.10.2019

 

KONU: 511 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ İle E-Tebligat Uygulamasında Bazı Yenilikler Yapılmıştır.  

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile yapılan düzenlemeler sonucunda sadece vergi daireleri tarafından kullanılan e- tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere 456 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine vergi dairesince elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar;

a) Kurumlar vergisi mükellefleri,

b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç),

c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler,

şeklinde belirlenmiştir.

Bu defa yayımlanan 511 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile elektronik tebligat sistemine yönelik olarak bazı düzenlemeler yapılmış e-tebligat sisteminin kapsamı genişletilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle e- tebligatın sadece vergi dairesi müdürlükleri tarafından yapılacağı ibaresi tebliğden çıkartılmış, 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi dairelerinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinin tamamı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın da 213 sayılı Vergi Usul Kanun kapsamında hazırladıkları belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edebilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca yapılan düzenleme ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) da elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmışlardır.

Elektronik tebligat sistemi kapsamına alınan mal müdürlüğüne bağlı  mükelleflerden 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinde belirtilen zorunluluk kapsamına giren gelir vergisi mükelleflerinin bağlı oldukları mal müdürlüğüne ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda; kurumlar vergisi mükelleflerinin ise bağlı oldukları mal müdürlüğüne  31.12.2019 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunmaları  gerekmektedir.

Yine bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni mükellefiyet tesis ettiren ve bu Tebliğde getirilen zorunluluk kapsamında olan kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre işlem yapacaklardır.

Aynı Tebliğin “6.Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi”  başlıklı bölümüne eklenen paragraf ile; kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebileceği, ancak bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Tebliğin “7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış” başlıklı bölümüne eklenen paragraf ile de; gerçek kişilerde muhatabın; tüzel kişilerde ise şirketin tek kanuni temsilcisi olması durumunda ilgili kanuni temsilcinin, birden çok kanuni temsilcisi olması durumunda tüm kanuni temsilcilerin görme engelli olduklarının ispat ve tevsik edilmesi durumunda, bu mükelleflere elektronik tebligat sistemi kullanılmadan Kanunun 93 üncü ve müteakip maddelerinde belirtilen diğer tebliğ usullerine göre tebligat işlemi yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla;           

 

                                                                                BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                               VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ