SİRKÜLER

NO        : 2020 / 21                                                                                                                                                                                                03.03.2020

 

KONU: Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Yayımlanmıştır;

03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, imalatçı mükelleflerin ÖTV teminatlarından kaynaklı finansman yükünün azaltılması amacıyla, ithalat sırasında gümrük idarelerine verilen teminatların vergi dairelerince çözümü işlemlerinde ve genel olarak nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde, mükellefiyet büyüklükleri ve diğer şartlar dahilinde risk taşımayan ve vergiye uyum düzeyi yüksek olan mükellefler bakımından belirli gruplar için sertifika verilmek suretiyle, vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin ithalatta verilen teminatların sertifika türüne göre belirlenen kısmının hızlı çözümü ile nakden iade taleplerinin yerine getirilmesinde indirimli teminat verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Ayrıca yine aynı Tebliğ ile 15/9/2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan “Sıvılaştırılmış Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş olup, bahse konu Kararname kapsamında polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılmak üzere yapılacak “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin ÖTV’nin beyanı ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler sirkülerimizin konusunu oluşturmakta olup, yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI (ÖTS) SAHİBİ OLAN MÜKELLEFLERİN NAKDEN İADELERİ TEMİNAT VERMELERİ HALİNDE 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAPILABİLECEKTİR

Bilindiği üzere ÖTV nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmaktadır. Ancak yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile Tebliğ’in “Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi” başlıklı III- B/6.7.2.2. bölümüne eklenen paragrafla, “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)”na haiz olanların, iade tutarlarının belirli oranları kadar teminat vermeleri halinde, talep etmiş oldukları nakden iadelerinin vergi incelemesi sonucu beklenmeden 10 iş günü içerisinde yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeden yararlanabilmek için “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)”na sahip mükelleflerin, iade talep tutarlarının;

 • ÖTS-A sahibi mükellefler için % 20’si,
 • ÖTS-B sahibi mükellefler için % 40’ı,
 • ÖTS-C sahibi mükellefler için % 60’ı

kadar teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat mektubunun verilmesinin ardından ilgili vergi dairesince Tebliğin (V/A-3.3.2.2.2) bölümünde düzenlenen “ÖTS’nin İptalini Gerektiren Haller”den birinin mevcut olup olmadığı ve bu uygulamaya dair gerekli diğer kontrollerin yapılacak, diğer taraftan ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nin çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebine ilişkin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı kontrol edilerek olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde iade yerine getirilecektir.

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” sahibi mükellefler bu imkandan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) Cetvelinde yer alan malların teslimi ile, ilgili Tebliğ’in III- (Ç/1.3.3.2.) bölümünde düzenlenen ve İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının teslimi halinde yararlanabileceklerdir.

Gümrükte Alınan Teminatın Çözümüne İlişkin Özellikli Uygulamalar

Aynı Tebliğin “V- GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI İŞLEMLER” başlıklı bölümüne, (A/3.2.) alt bölümünden sonra gelmek üzere “3.3. Teminat Çözümüne İlişkin Özellikli Uygulamalar” başlığı eklenmiş ve aşağıda yer alan düzenlemelere yer verilmiştir.

İmalatta Kullanılan Mallar İçin Özel Teminat Çözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, genel olarak bu Tebliğin (V/A-3) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

Ancak sanayi sicil belgesine haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde, bu uygulamanın (3.3.2.1.2) bölümünde belirtilen özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” düzenlenebilecektir.

ÖTS, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, bu Tebliğin (V/A-3.1/d) ve (V/A-3.2/c) bölümleri uyarınca vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği hallerde kullanılabilecektir.

Buna göre, yukarıda belirtilen ÖTV teminatlarının;

- ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,

- ÖTS-B sahibi mükellefler için % 60’ının,

- ÖTS-C sahibi mükellefler için % 40’ının

çözümü işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla, bu uygulamanın (3.3.2.2.2) bölümündeki hususların kontrolü üzerine, olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, bu Tebliğin (III/B-6), (III/C-1) ve (III/Ç-1) bölümleri kapsamında vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşen nakden iade talebinde bulunacak mükelleflerin de bu bölümde yer alan şartları sağlamaları koşuluyla ÖTS alabilmeleri ve bu iade talepleri için verilecek teminatlar bakımından ÖTS’yi kullanabilmeleri mümkündür.

İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi

ÖTS almak isteyen mükelleflerin,

 • Genel ve özel şartları birlikte taşımaları,
 • GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması,

 gerekmektedir.

1- Genel Şartlar:

i. Başvuru tarihi itibarıyla;

 • Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,
 • Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
 • KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,
 • GİB sisteminde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükellef olmaması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

 1. Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini, her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
 2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların yasa dışı yollarla kullanılması/kullandırılması nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilmemiş olması, idari işlem tesis edilmiş olması halinde ise varsa bu işlemlere ilişkin açılan davaların mükellef lehine sonuçlanmış olması,

iii. Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

 1. Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
 2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından haklarında düzenlenmiş birbirini izleyen son 10 vergilendirme dönemine ilişkin vergi inceleme raporunun (teminatın çözümüne ve iadeye ilişkin raporlar dahil) olumlu olması

gerekir.

Bu bölümde belirtilen olumlu rapordan kasıt, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiili yönünden ve iade/teminat çözüm talebine veya beyana konu tutarın %10’undan fazla tutarda olumsuzluk tespiti bulunmayan raporlardır.

2- Özel Şartlar

ÖTS verilebilecek mükellefler sertifika grubu bazında A, B ve C şeklinde sınıflandırılmış olup, bu mükelleflerin haiz olması gereken özel şartlar aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.

a) ÖTS-A verilebilmesi için:

i) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

 • Aktif toplamının 200.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
 • Net satışlarının 250.000.000 TL

olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 100’ünün imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

gerekir.

b) ÖTS-B verilebilmesi için:

i) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

-- Aktif toplamının 100.000.000 TL,

-- Maddi duran varlıkları toplamının 25.000.000 TL,

-- Öz sermaye tutarının 50.000.000 TL,

-- Net satışlarının 125.000.000 TL

olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 100 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 40’ının imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

gerekir.

c) ÖTS-C verilebilmesi için:

i) Başvuru tarihinden önceki son iki takvim yılı itibarıyla;

- ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii) Başvuru tarihi itibarıyla;

- Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;

- Aktif toplamının 50.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 12.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarının 25.000.000 TL,

- Net satışlarının 60.000.000 TL

olması (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.),

- Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 50 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 20’sinin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

gerekir.

Bu uygulamanın (3.3.2.1.1) bölümünde belirlenen genel şartlarla birlikte yukarıda sayılan özel şartları sağlayan mükellefler ÖTS alabilmek için; sanayi sicil belgesi ve üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporunun aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir.

Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler

ÖTS’nin Düzenlenmesine İlişkin İşlemler

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, bu uygulamanın (3.3.2.1.1) bölümündeki genel şartlar ile (3.3.2.1.2/a), (3.3.2.1.2/b) ve (3.3.2.1.2/c) bölümündeki özel şartlar kapsamında mükellefin ÖTS talebine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerinin kontrolü (GİB sisteminde olanlar sistemden sorgulanır) yapılacaktır.

Bununla birlikte mükelleflerin vergisel durumları, GİB sisteminden aşağıda belirtilen “ÖTV Ön Kontrol Raporu”ndaki şartlar yönünden sorgulanacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda menfi bir tespit bulunmaması halinde iki yıl için geçerli olacak şekilde GİB sistemi üzerinden elektronik ortamda sertifika türü itibarıyla ÖTS düzenlenecektir. Talep edilmesi halinde düzenlenen sertifikanın türü ile tarih ve sayısına ilişkin bilgileri içerir bir yazı mükellefe verilecektir.

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin ÖTV Ön Kontrol Raporu olumlu olarak değerlendirilecektir:

i. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

- KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince ÖTV ve/veya KDV iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.

ii. ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetleri ile ilgili olarak son iki takvim yılı içerisinde üçten fazla vergi dairesi değişikliği yapmamış olması.

Ayrıca, ÖTV Ön Kontrol Raporunun içeriğinde, gerekli görülmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığınca, mükellefin risk ve vergiye uyum düzeyinin tespiti ile ilgili olarak değişiklikler yapılabilecektir.

ÖTS’nin İptalini Gerektiren Haller

ÖTS düzenlenen mükelleflerin;

- Müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının tespiti veya

- Bu uygulamanın (3.3.2.1.1) bölümünde yer alan genel şartlar (vergi borcu bulunmama şartı hariç) ile (3.3.2.2.1) bölümünde belirtilen ÖTV Ön Kontrol Raporunun şartlarından bir ya da birkaçını, ÖTS aldıktan sonra kaybetmeleri

halinde bu sertifika, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından GİB sistemi üzerinden iptal edilecektir.

Bununla birlikte, ÖTS sahibi şirketin ortaklık yapısının %10’dan fazla değişmesi (halka açık şirketlerde halka açık kısım hariç) halinde ÖTS’nin geçerliliğini koruyabilmesi için söz konusu değişimden itibaren bir ay içerisinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvurulması gerekecektir. Bunun üzerine ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından bu uygulama için aranan şartların taşınıp taşınmadığı yeniden tespit edilecektir. Aranan şartların taşınmadığının veya belirtilen süre içerisinde başvurulmadığının tespiti halinde ÖTS iptal edilecek ve mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

ÖTS’si yukarıda sayılan nedenlerle iptal edilen mükellefler, şartları sağlasalar dahi, ÖTS’nin iptal edildiği ayı takip eden ay başından itibaren 6 ay süre ile yeni ÖTS talebinde bulunamayacaklardır.

ÖTS Uygulaması Öncesindeki Teminatlar

Bu Tebliğin (V/A-3.3.2) bölümünde yer alan düzenlemeler uyarınca adlarına ÖTS düzenlenen mükelleflerin, ÖTS sahibi olmadan önce, mezkur bölüme konu mal ithalatları ile bu Tebliğin (III/B-6), (III/C-1) ve (III/Ç-1) bölümleri kapsamında nakden iade taleplerine ilişkin vermiş oldukları teminatlardan, henüz vergi incelemesine sevk edilmemiş ya da incelemenin tamamlanmamış olması sebebiyle ilgili vergi dairelerince çözülmemiş olanları için, söz konusu mükelleflerin başvurusu üzerine, teminatın verildiği işleme göre ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine dair gerekli kontrollerin yapılması ve/veya ÖTVİRA’nın çalıştırılması suretiyle olumsuzluk tespit edilmeyen kısımları bakımından, bu sertifikaların türüne bağlı olarak belirlenmiş oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak teminat tutarlarının çözümü işlemleri, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanacaktır. Kalan teminat tutarları ise vergi incelemelerinin neticesine göre sonuçlandırılacaktır.

PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK PROPAN TESLİMLERİNDE ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR

Yayımlanan bu Tebliğin 2 nci maddesinde yapılan düzenlemeye göre 15/9/2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan edeceklerdir.

Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini dolduracaklardır.

Saygılarımızla;           

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                             VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ