SİRKÜLER        

NO        : 2020 / 02                                                                                                                                                                               02.01.2020

 

KONU: İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Bazı değişiklikler Yapılmıştır;

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete (4. Mükerrer) ’de İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 1963 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile  ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesine ve yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerden önem arz eden hususlara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi Almak İçin Müracaat Yeri Ticaret Bakanlığı Olarak Belirlenmiştir

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 5 nci maddesi ile söz konusu Karar’ın “Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi”ni konu edinen 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metin:

“Madde 7- Firmaların, bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Müsteşarlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.”

Değişiklik Sonrası Metin:

"Madde 7- Firmaların, bu Karara istinaden Bakanlıkça yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlık, bu belgelerin incelenmesi sonucunda belgeyi düzenler veya talebi reddeder. Ancak, bu belgeler ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez."

Yapılan düzenlemeyle Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak için daha önce Müsteşarlığa müracaat etmek gerekirken, bu düzenlemeyle müracaat yeri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Firmaların Ek Sürelerden Yararlanabilmek İçin 3 Ay İçerisinde Bakanlığa Başvuru Yapması Gerekiyor

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6 ncı maddesi ile söz konusu Karar’ın “Belge Süresi ve Ek Süreler” başlıklı 8 nci maddesine eklenen fıkra ile, firmaların bu maddede yer alan ek sürelerden yararlanabilmeleri için belge süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapması gerektiği aksi halde müracaatlarının değerlendirmeye alınmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi İhracat Taahhüdü Kapatılana Kadar Ticaret Bakanlığı’nca Revize Edilebilecektir

Cumhurbaşkanı Kararı’ın 7 nci maddesinde yer alan ve söz konusu Karar’ın “Belgenin Revizesi” başlıklı 9 ncu maddesinde yer alan düzenleme de değişiklik yapılarak  Vergi Resim Harç İstisna Belgesinin belge süresi içerisinde ilgili firmanın Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde yapacağı başvurusuna istinaden ihracat taahhüdü kapatılana kadar Ticaret Bakanlığı’nca revize edilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması İçin Belge Süresi Sonundan İtibaren Üç Ay İçinde Belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının İlgili Şubesine Sunulması Gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 8 ni maddesi ile Kararın “ihracat taahüdünün kapatılması” başlıklı 10'uncu maddesine "Vergi, Resim, Harç istisnası sahibi firmaların Vergi ihracat taahhüt  kapatılabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri bu karara istinaden yayınlanacak Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ilgili şubesine belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde sunmaları gerekir aksi taktir de bu belgenin taahhüt kapatma işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak resen tekemmül ettirilir " şeklinde fıkra eklenmiştir. Böylelikle ihracat taahhüdünün kapatılmasında ilgili belgelerin üç ay içerisinde belgelerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ilgili şubesine teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi, Resim Ve Harç İstisnasından Yararlandırılan Belgeli İhracat Kredilerinin İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 10 ncu maddesi ile Kararın 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup ilgili fıkraları değişiklik öncesi ve sonrası halleri aşağıda yer aldığı gibidir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince Dahilde İşleme İzin Belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istinaden, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır.”

Değişiklik Sonrası Metni:

Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;

a) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin,

b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafıyetli mal ithali için düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullanılan kredilerde ise, Bakanlıkça Dahilde İşleme İzin Belgesinin,

ihracat taahhüdünün kapatıldığı bilgisinin iletilmesini müteakip, krediyi kullandıran kuruluş tarafından sonuçlandırılır.

Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen usuller çerçevesinde, ihracatın gerçekleştirildiğini tevsik eden gümrük beyannamelerine istinaden krediyi kullandıran kuruluş tarafından kapatılır. Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, serbest bölgelere yapılacak ihracatın ihracat taahhüdüne sayılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenir.

Müeyyidelere İlişkin Düzenlemelerin Yer aldığı Maddede Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 12 nci maddesi ile Kararın “Müeyyideler” başlıklı 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi Metni:

“Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

Değişiklik Sonrası Metni:

"Bu Karar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili genelgelerine uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına veya elektronik ortama gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan ve bu meşruhata ilişkin gerekli bildirimleri yapmayan, talep edilmesi halinde gerekli meşruhatın bulunduğu belge orijinal nüshasını ibraz etmeyen, gerekli meşruhatın düşüldüğü belge orijinal nüshasını elektronik ortamda kaydetmeyen, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir."

Vergi Resim Harç İstisnası İlişkin Belgelerinin 10 Yıldan Az Olmamak Üzere Sınıflandırılmış Bir Biçimde Saklanması Zorunluluğu Getirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın 13 ncü maddesi ile Kararın “Denetim” başlıklı 16 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Firmaların elektronik ortamda ibraz ettikleri her türlü belgeyi, asıllarını gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Belgelerin saklanması, saklama süresi" başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde saklamaları zorunludur.”

Böylece eklenen bu fıkra ile vergi resim harç istisna belgesine esas teşkil eden belgelerin 10 yıldan az olmamak üzere saklanmasının zorunlu olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda bazı hükümlerine kısaca yer verilen Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Karar’ın tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;           

 

                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                      VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ