SİRKÜLER

NO        : 2020 / 23                                                                                                                                                                                                     06.03.2020

 

KONU: İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3) Yayımlanmıştır;

06.03.2020 tarih ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/3) yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Tebliğ ile İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 4 nolu ekinin “İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler” başlıklı bölümünün bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden sonra ilgili bölümün son hali aşağıdaki gibidir.

“İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:

1. Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2. Banka tasdikli Döviz Alım Belgesi veya varsa Hazine ve Maliye Bakanlığınca imzalanmış borç senedi (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri için)

3. Fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine "teslim alındı" şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (elektronik ortamda düzenlenen faturalarda, alıcı firma tarafından üzerine "teslim alındı" şerhi düşülerek tasdik edilen basılı Satış Faturasına gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine gerekli kontroller elektronik ortamda yerine getirilir.)

4. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-3)

5. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi (Ek-6)

6. Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili İthalat Listesi (Ek-7)

7. İstihkak Raporu (İstihkak esasına göre yapılan işlerde)

8. İhraç edilen ve/veya teslimatı yapılan mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli), araştırma, geliştirme veya deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan raporlar (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

9. Son haliyle ek süre ve değişiklikleri içeren Yatırım Teşvik Belgesi ve eki global listelerin fotokopileri (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (d/1) bendi için)

10. Üzerinde firmanın adı, Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih, sayısı ve ihraç edilen mamulde kullanılan eşyanın cinsi, miktarı ve değeri belirtilmiş Gümrük Beyannamesi asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri ile gümrük beyannamesi eklerinin okunaklı ve ilgili gümrük idaresince tasdikli nüshaları (Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (f) ve (j) bentleri için)

NOT: Gerek görülmesi halinde; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili bölge müdürlüğünce, yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebilir.”

Saygılarımızla;                  

                                                                            BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                            VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ