SİRKÜLER

NO        : 2020 / 56                                                                                                                                                                            04.05.2020

 

KONU: Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin Bu Süre İçerisinde Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarına İlişkin Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmaması Konusunda Hatırlatmalar;

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği yayımlanmış ve bu Tebliğ’de sayılan mükelleflerin; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar ertelenmiş, bunlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesine imkan tanınmıştı. Yine İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağına tabi tutulan 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ile,  “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren SMMM ve YMM’ler (meslek mensupları) tarafından verilen mükelleflerin vergisel yükümlülükleri de bu yasağın başladığı 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih (bu tarihler dahil) arasında ertelenmişti.

Bu gelişme üzerine yayımladığımız 2020/40 no’lu sirkülerimizle de mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin, kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmayacağı hususu hatırlatılmıştı. Ancak uygulamada kısmi tevkifat uygulanmayacak alımlarla ilgili bazı konularda tereddüt yaşandığı anlaşıldığından bu konuya açıklık getirebilmek amacıyla bu sirkülerimiz yayımlanmıştır.

2020/40 No’lu sirkülerimizde yer verildiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; kısmi tevkifat uygulayacak  alıcılar aşağıdaki şekilde sayılmış ve bu alıcıların Tebliğ’in (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden belirlenen oranlarda KDV tevkifatı yapmaları zorunlu tutulmuştur.

Tebliğ’de sayılan alıcılar;

  • KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)
  • Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

– 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

– Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

– Döner sermayeli kuruluşlar,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

– Bankalar,

– Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

– Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

– Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

– Türkiye Varlık Fonu ile fonlara devredilen kuruluşlar,

– Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

– Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

– Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. nde işlem gören şirketler,

– Kalkınma ve yatırım ajansları.

Şeklinde belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 2.1.3.1. Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar bölümünün son paragrafında “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz düzenlemesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla,  518 No’lu Tebliğ ile düzenlenen ve 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağına tabi olan mükelleflerin yasağın başladığı 22/3/2020 tarihinden sokağa çıkma yasağının sona erdiği tarih  arasında kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir.

Bu düzenleme, 518 No’lu Tebliğ’de sayılan mücbir sebep halinde bulunan bütün KDV mükellefi alıcılar (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç) ile yine mücbir sebep halinde bulunan belirlenmiş alıcılar için geçerlidir.

Ayrıca, mücbir sebepten yararlanan mükellef kapsamında olmayanların, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamında yapacakları alımlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı uygulamaya devam etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda yer verildiği üzere burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  1. Mükellefin, 518 No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellef grupları arasında olması,
  2. Mücbir sebep kapsamındaki alıcıların mücbir sebep süresince yapacağı kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına KDV tevkifatı uygulanmaması,
  3. Mücbir sebep kapsamında olanların mücbir sebep kapsamında olmayanlara kısmi tevkifat kapsamında yapacakları teslimlerinde tevkifat uygulamaya devam edilmesi,
  4. Mücbir sebep süresi içerisinde de olsa tam tevkifat yapma zorunda olan alıcılar tarafından tam tevkifat yapılması, (Tevkifat yapılacak ancak beyanname verme süresi ve vergilerin vadesi Tebliğdeki süreler çerçevesinde ertelenecektir)

Konuyu pekiştirmek açısından bir örnek vermek gerekirse;

İşgücü temin hizmeti faaliyetinde bulunan bir vergi mükellefinin (A Ltd. Şti.)  bu hizmeti verdiği  iki ayrı mükelleften birinin 518 No’lu Tebliğ’de sayılan mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerden (B Ltd. Şti.), diğerinin ise mücbir sebep kapsamında sayılmayan mükelleflerden(C Ltd. Şti.) olduğunu varsayalım.

Burada işgücü temin hizmeti veren (A), mücbir sebep kapsamında olduğu kabul edilen (B)’ye düzenleyeceği faturada herhangi bir KDV tevkifatı uygulaması yapılmayacaktır. Yani hesaplayacağı KDV’nin tamamını hizmet bedeli ile birlikte tahsil edecek, alıcı tarafından herhangi bir KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Ancak işgücü temin hizmeti veren (A), mücbir sebep kapsamında olmayan (C)’ye düzenleyeceği faturada 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmaya devam edilecektir.

Her ne kadar tevkifat uygulaması özellikle riskli sektörlerde kamu alacağını güvence altına almak amacıyla getirilmiş bir uygulama olsa da, mücbir sebep hali devam ettiği süre içerisinde yapılacak kısmi tevkifat kapsamına giren teslimlerde fatura düzenlemeden önce alıcının 518 No’lu Tebliğ’de sayılan mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerden olup olmadığının araştırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Böylece düzenlenen faturalarda tevkifat uygulaması doğru yapılacağından ileride vergi idaresince yapılacak bir eleştirisinin önüne geçilmiş ve cezai bir işlemle muhatap kalınmamış olacaktır.

Saygılarımızla;                   

                                                                  BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                 VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ