SİRKÜLER

NO        : 2020 / 61                                                                                                                                                                                         18.05.2020

 

KONU: Kar Payı Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır;

Hatırlanacağı üzere 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de 7244 sayılı Kanun yayımlanmış ve Türk Ticaret Kanununa kar dağıtımına sınırlama getiren geçici 13 ncü madde eklenmişti.

Bu defa, 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğ’de yer alan açıklamalardan öne çıkan hususlara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

 Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Tebliğ’in 4 ncü maddesindeki düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecektir. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Kar payı sınırlaması, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır. Dolayısıyla karın sermayeye eklenecek olması halinde kar dağıtımı konusunda bir sınırlama söz konusu değildir.

Yine Tebliğ’de, sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Eğer genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

17.04.2017 tarihinden önce genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmış olmakla birlikte, henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa ya da kısmi ödeme yapılmışsa, %25’lik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen bu ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar

Aşağıda belirtilen şartları sağlayan şirketler hakkında, kar payı kısıtlaması uygulanmayacaktır.

  • İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam eden şirketler,
  • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alan şirketler,
  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenmektedir.

Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması

Yukarıda yer verilen istisna kapsamında yapılacak kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.

Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Genel Müdürlüğe sunulacaktır.

  • 5 inci maddenin (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge,
  • 5 inci maddenin (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge,
  • 5 inci maddenin (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge.

Esas Alınacak Finansal Tablolar

Kâr payının hesaplanmasında;

  • Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan,
  • Bunlar dışında kalanların ise Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan,

finansal tabloları esas alınacaktır.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Saygılarımızla;                   

  

                                                                                     BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                     VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ