SİRKÜLER

NO        : 2020 / 80                                                                                                                                                                                  02.07.2020

 

KONU: Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı;

28 Haziran 2020 Tarih ve 31169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) ile 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu Karar ile 2016/9495 sayılı Karar’da yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

2016/9495 Sayılı Karar’ın 2 nci Maddesine Yeni Tanımlar Eklenmiştir

Yayımlanan bu Karar’la 2016/9495 Sayılı Karar’ın “tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinden; “e) İşletme dönemi:” ve “h) Yatırım dönemi:” yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki “k” ve “l” bentleri ile yeni tanımlar eklenmiştir.

“k) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet Kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,”
 

“(l) Kullanıcı: Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında yatırımcıdan istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,”

2016/9495 Sayılı Karar’ın 4 ncü Maddesinde Yapılan Değişiklik

Karar’ın 4 ncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yatırım konusunda davet ve çağrıda bulunulduğunda;

  • Belirtilen davet veya duyuruya istinaden kullanıcı tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması,
  • Bağımsız danışmanlık kuruluşları veya Türkiye’de yerleşik kalkınma ve/veya yatırım bankalarınca hazırlanan Karar Ek-1'in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesi

gerekmektedir. 

Ancak Ek-1'in E-TUYS üzerinden elektronik ortamda yüklenmesine ilişkin düzenleme Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmayacak olup 18/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2016/9495 Sayılı Karar’ın 10 ncu Maddesinde Yapılan Değişiklik

Yapılan değişiklikle Karar’ın “yetki ve denetim” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yatırım ve işletme döneminde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde metninin son hali aşağıdaki gibidir.

“(2) Yatırımcı, yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü olup, bu hususlar Bakanlık veya Bakanlıkça görevlendirilecek kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilir.”

2016/9495 Sayılı Karar’ın 11 nci Maddesine Eklenen Fıkralar

Söz konusu kararın “Müeyyide” başlıklı 11 inci maddesine yeni fıkralar eklenmiştir.

Maddeye eklenen 3 ncü fıkraya göre, gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararında öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; faiz veya kâr payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği için belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve varsa fazladan yararlandırılan destekler geri alınacaktır.

Yine eklenen 4 ncü fıkraya göre, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda belirlenen mücbir sebep ve fevkalade hal durumu nedeniyle yatırıma başlayamayanlar hariç olmak üzere, Destek Kararının yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde asgari 200 milyon TL veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcaması gerçekleştirildiğinin, tevsik edilememesi halinde ilgili yatırımlara ilişkin Destek Kararının yürürlükten kaldırılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Belirtilen sürede başlanamayan yatırımlar için Cumhurbaşkanınca bir yıl ek süre verilebilecektir. Belirtilen üç yıllık süre, daha önce yürürlüğe konulmuş Destek Kararları için 28.06.2020 tarihinde başlayacaktır.

2016/9495 Sayılı Karar’ın 12 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik

Karar’ın “Diğer” hükümler başlıklı 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye 15 ve 16 ncı fıkralar eklenmiştir.

Söz konusu maddenin 3 ncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre, enerji desteği uygulamasına,

  • Firma tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin ekspertiz raporunun onaylanması,
  • Yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesini veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesini müteakip,

başlanabilecektir.

Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecektir.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecek ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı Destek Kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde ellisini geçemeyecektir.

Aynı maddeye eklenen 15 nci fıkrayla, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. (26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir)

 Yine maddeye eklenen 16 ncı fıkrayla, yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde vergi indirimi desteğinin, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80’inci maddesinde belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

2016/9495 Sayılı Karar’ın EK-1 sayılı ve “PROJE BAŞVURU FORMATI” başlıklı ekinde yer alan “Bölüm 1” ve “Bölüm 2” aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Ek-1’e aşağıdaki “Bölüm 5” ile “Not” eklenmiştir.

Bölüm 1- Firma ve Proje Künyesi

Açıklama: Bu bölümde firmaya ve yatırıma ilişkin temel bilgilerin verilmesi istenilmektedir.

PROJE KÜNYESİ

Firma Bilgileri

Firma Adı:          

 

Telefonu, Faksı, E-Mail Adresi, Web Adresi:

 

Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası

 

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

 

SGK İşyeri Sicil Numarası:

 

Projeden Sorumlu Şahısların İletişim Bilgileri:

 

Sermayesi, Sermaye Yapısı, Ortaklık Bilgileri:

 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

 

Yerli ve Yabancı Ortaklara İlişkin Bilgiler:

 

Mevcut ve Önceki Yatırımları ile Faaliyetlerine İlişkin Bilgi:

 

Finansal Durumu: (Son 3 Yıl)

Net Satışlar:

 

Net Kar:

 

 

 

 

Grup Şirketleri Bilgileri

Firma Unvanı

Aktif Büyüklüğü

Özkaynaklar

Net Satışlar

İstihdam

Faaliyet Konusu

Ortaklık Yapısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup şirketleri; yatırımcının ve yatırımcının ortaklık paylarına doğrudan veya dolaylı biçimde sahip olan yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişilerin,

(1) Pay oranına bakılmaksızın doğrudan ve dolaylı olarak pay sahipliğinin bulunduğu yerli ya da yabancı şirketleri ve

(2) Pay sahipliği olmasa dahi yönetiminde etkin olunan yerli ya da yabancı şirketleri kapsamaktadır.

Yatırım Bilgileri

Yeri (İl, İlçe ve Adres Bilgileri Girilecek):          

 

Cinsi:

 

Sektörü ve Konusu:

 

Başlama ve Bitirme Tarihi:

 

İstihdam (Mevcut ve Öngörülen İstihdam ile Varsa Yatırımda İstihdam Edilecek Nitelikli Personel Sayısı):

 

Kapasite (Varsa Mevcut Kapasite de Belirtilecek):

 

Sabit Yatırım Tutarı (Arsa, Bina, İthal ve Yerli Makine-Teçhizat, Diğer Yatırım Harcamalarından Oluşacak):

 

Finansmanı (Öngörülen Özkaynak, İç-Dış-Döviz Kredileri Belirtilecek):

 

Ürünün Mevcut Üretim Bilgileri

Yurtiçi Kurulu Kapasite (Adet, Ton, Metre vb.):

 

Son Bir Yıldaki İthalat ($):

 

Son Bir Yıldaki İhracat ($):

 

Destekler

Talep Edilen Destek Unsurları:

 

 

Bölüm 2 - Yatırım Fizibilitesi

Açıklama: Projenin fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkan verilerin incelenmesi, yatırımın yapılabilir olup olmadığına ilişkin durumun ortaya konulması beklenmektedir.

FİZİBİLİTE RAPORU

1. Şirkete İlişkin Bilgiler

1.1. Şirketin Adı

1.2.Şirket Adres ve Tel Numarası

1.3.Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Hesap Numarası

1.4.Faaliyet Konusu

1.5.Orlaklık Yapısı

2.   Projeye İlişkin Bilgiler

2.1.Projenin Tanımı

2.2.Sektörü

2.3.Yatırım Cinsi

2.4.Yatırım Yeri ve Bölgesi

2.5.Kapasitesi

2.6.Yatırım Süresi

Yatırıma Başlama Tarihi

Yatırım Bitiş Tarihi

2.7.İstihdam

Mevcut

Yatırım Sonrası

Nitelikli Personel

3.   Teknik analiz

3.1. Ürün ve Girdi Analizi: Üretim sürecine girdilerin hangi aşamada ne miktarda girdikleri ile hangi aşamalarda yan ürünlerin ve nihai ürünlerin çıktığı belirtilecektir. Bu bölümde üretim akış şemasına yer verilecektir.

3.2. Kuruluş Yeri Analizi: Yatırım yeri olarak seçilen yerin gerekçeleri anlatılacaktır. Kuruluş yeri, teknik, ekonomik ve finansal açıdan değerlendirilecektir. Kuruluş yerine ilişkin izin, kamulaştırma, tahsis, irtifak hakkı, mülkiyet devri vs. durumları ve altyapı imkânları hakkında bilgi verilecektir.

3.3. Teknoloji Analizi: Üretilecek ürünün alternatif üretim teknik ve yöntemleri var ise bunlar belirtilecektir. Kullanılacak teknoloji ve gerekçesi hakkında bilgi verilecektir. Belirlenen teknoloji ile üretim yapabilmek için gerekli olan makine ve ekipman listesi ve öngörülen maliyetleri belirtilecektir.

3.4. Kapasite Analizi:  Seçilen kapasitenin teknik olarak optimal olup olmadığı açıklanacaktır. Daha yüksek ve düşük kapasitelerin finansal ve teknik olarak tercih edilmemesi gerekçelendirilecektir.

3.5. Organizasyon Yapısı ve Yatırım Planı: Yatırım için gerekli olan işgücü ve nitelikleri ile personelin hangi alanda kullanılacağı gerekçelendirilecektir. Nitelikli personel ihtiyacı var ise söz konusu personele neden ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca yatırımın ne kadar zamanda tamamlanacağı ve hangi ay/yıllarda hangi aşamalarının tamamlanacağı çizelge ile gösterilecektir.

3.6. Teknik Analiz Tabloları: Tablolar, talep edilen destekler dikkate alınarak ve alınmadan olmak üzere iki ayrı şekilde hazırlanacaktır.

3.6.1. Toplam Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı Tablosu

3.6.2. Tam Kapasitede Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

3.6.3. Tam Kapasitede Yıllık İşletme Gelirleri Tablosu

3.6.4. İşletme Sermayesi İhtiyacı Tablosu

4. Ekonomik analiz

4. 1. Sektörel Analiz

• Sektörün ve ürünün tanımı

• Türkiye'de ve dünyada üretici sayısı ve üretim kapasitesi

• Türkiye'de üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı

• Türkiye'de ve dünyada dış ticaret verileri, dış ticaret beklentileri

• Hammadde temini

4.2. Firma Analizi

•  Firmanın sektördeki yeri

• Firmanın son 3 yıla ilişkin mali tabloları ve tabloların analizi (likidite, finansal yapı, faaliyet ve karlılık oranlarına ilişkin analizi de içerecek şekilde)

•  Satış ve rekabet olanaklar

•  Üretim ve satış tahmini

•  Satış fiyatları ve vade koşullan

•  İhracat-ithalat tahmin tablosu (işletmeye geçişten itibaren 10 yıl)

•  Tam kapasitede doğrudan - dolaylı istihdam tahminleri

4.3. Ekonomik Çıktı Analizi: Bu bölümde mevcut ve beklenen talep ve arz yapısına bağlı olarak firmanın hangi yıllarda hangi kapasitede çalışacağı ekonomik olarak öngörülecektir. Girdi ve çıktı fiyatlarına ilişkin beklentiler ile mevcut alım/satım vadelerine ilişkin beklentiler bu bölümde belirtilecektir.

5. Mali ve karlılık analizi (Talep edilen destekler dikkate alınarak ve alınmadan iki ayrı analiz yapılacaktır.

•    Toplam finansman ihtiyaçları ve kaynakları

•    Proforma gelir gider tablosu (projenin geleceğe dönük değerlendirilmesi)

•    Proforma nakit akım tablosu

•    Maliyet tablosu

•    İç verimlilik oranı

•    Net bugünkü değer

•    Geri ödeme süresi

•    Karlılık endeksi

Bölüm 5- Genel Değerlendirme ve Sonuç

Açıklama: Bu bölümde daha önceki bölümlerde verilen bilgilerin ve elde edilen sonuçların genel değerlendirmesinin yapılarak yatırım projesinin yapılabilirliğine ilişkin görüşlerin ortaya konulması beklenmektedir.

Not: Yatırımcı firma tarafından Proje Başvuru Formatında yer alan tüm bilgilerin doğru, tutarlı, eksiksiz olup olmadığı kontrol ve teyit edilmelidir. Proje Başvuru Formatında yer alan bilgilerin doğru olması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Saygılarımızla;                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                                                       BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                      VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ