SİRKÜLER

NO        : 2020 / 92                                                                                                                                                                                                    28.08.2020

 

KONU: Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamasından Normal Çalışmaya Geçeceklere Prim Desteği Sağlanmasına Dair SGK Genelgesi Yayımlanmıştır;

Hatırlanacağı üzere 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile normal çalışma süresine dönülmesini teşvik etmek amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 4 ncü madde ile kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden normal çalışmaya geçeceklere prim desteği verilmesi yönünde İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 26 ncı madde eklenmişti.

Eklenen bu madde ile işyerlerinde bu teşviklerden yararlanan sigortalıların normal çalışma süresine dönmeleri halinde; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hissesi primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağına dair yasal düzenleme yapılmıştı. Ayrıca yapılan bu destek düzenlemesinin 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süre ile geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu defa 27.08.2020 tarihinde yayımlanan SGK Genelgesi ile 01.08.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan prim desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslara dair açıklanmalara yer verilmiştir.

Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Nelerdir?

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 26 ncı maddeye göre bu teşvikten yararlanabilmek için,

 • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,
 • 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılan sigortalılar için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

gerekmektedir.

Bu şartların varlığı halinde özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle prim desteği sağlanacaktır. Söz konusu prim desteği kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir. Ayrıca verilecek olan prim desteği, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında olacaktır.

Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar Nelerdir?

Sigortalının Kısa Çalışma Ödeneğinden/Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanması Ve İşyerinde Haftalık Normal Çalışma Süresine Dönmesi Gereklidir

Söz konusu prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenin destek kapsamında bildireceği sigortalının;

 • Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanmış olması,
 • Kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi

gerekmektedir.

Örnek: Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma kapsamında (A) Ltd. Şti’de toplam 50 sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı, bu sigortalılardan 30’unun (A) Ltd. Şti’deki kısa çalışmasının sona ererek, haftalık normal çalışma süresine döndüğü varsayıldığında, diğer 20 sigortalının bu işyerindeki kısa çalışması devam etse bile, kısa çalışması sona ererek haftalık normal çalışmaya dönen 30 sigortalıdan dolayı kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılara ilişkin bilgiler Türkiye İş Kurumunca Sosyal Güvenlik Kurumuna web servis aracılığıyla sağlanacaktır.

İşyerinin Özel Sektör İşverenine Ait Olması Gereklidir

Prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilinecektir. Buna göre;

1)Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

2) Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, yine bu Kanun kapsamında istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı,

bu destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yine ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaklardır.

Prim desteğinden, alt işverenler kapsama giren sigortalılarından dolayı anılan maddede belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanıla bilinecektir. Kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu prim desteğinden yararlanılmasında, asıl işveren ve alt işverenler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Kuruma Verilmesi

Bu kapsamda prim desteğinden yararlanılabilmesi için 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

Bu destek hükümleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği alanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında uygulanmayacaktır.

Prim Desteğinden Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

Kapsama giren sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle her bir ay için;

 • Kısa çalışma ödeneği alan her bir sigortalı için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
 • Nakdi ücret desteğinden yararlanan her bir sigortalı için nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı,

kadar yararlanılacaktır.

Bu destek uygulamasının 31/12/2020 tarihinde sona ereceği dikkate alındığında, ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri açısından 2020/Aralık (15/12-14/1) döneminde bu destekten kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısını geçmemek üzere 17 günlük yararlanılacaktır.

Diğer taraftan, destek uygulaması 1/8/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden işyerindeki haftalık normal çalışma süresine dönülen tarihi takip eden ayın bu tarihten önceki aylara/dönemlere denk gelmesi durumunda, kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu destekten yararlanılacaktır.

Bu destekten, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların haftalık normal çalışma süresine döndüğü özel sektör işyerleri yararlanabilecektir.

Dolayısıyla sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi sona ermeden işten ayrılıp aynı işyerinde yeniden işe başlaması halinde destekten kalan süre kadar yararlanılabilinecektir.

Ancak aynı işverene ait farklı bir işyerinde veya farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlanması durumunda, bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı Nasıl Hesaplanacaktır?

Bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

Örnek: Destek kapsamına giren sigortalı (M)'nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

3.000,00 * % 37,5 = 1.125 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı,

20* 98,10= 1.962 * % 37,5=735,75 TL destekten yararlanılacaktır.

Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı; 1.125-735,75 = 389,25 TL olacaktır.

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

Bu kapsama giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Diğer Hususlar

 • Fon tarafından işverene sağlanan sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi, sigortalı tarafından işverenden talep edilemeyecektir.
 • Prim desteği kapsamında olmasına rağmen, bu destekten yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak istenilmesi halinde, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanılamayacaktır.
 • Prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, üç aylık destek süresi aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanması mümkün olacaktır.
 • Prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde Kuruma verilip verilmediği, ödemelerinin süresinde yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın destekten yararlanılabilinecektir.
 • Herhangi bir nedenle yersiz yararlanıldığı tespit edilen prim desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Söz konusu prim desteği uygulamasına yönelik ayrıntılı örneklerinde yer aldığı genelgenin tam metni sirkülerimiz ekinden  ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.     

                                                                         BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                        VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ