SİRKÜLER

NO        : 2020 / 98                                                                                                                                                                                              31.08.2020

 

KONU: Yatırım Teşvik Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır;

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Karar’la yapılan değişikliklere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

STRATEJİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Karar’ın 1 nci maddesiyle yapılan düzenlemeye göre, daha önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik yatırım sayılmazken, bu Karar’la birlikte stratejik yatırım olarak sayılabilecektir.

Yine aynı maddede yapılan düzenlemeyle,  altına dayalı entegre madencilik yatırımlarının stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde belirleme yapılmıştır. (Yürürlük tarihi 21.08.2020)

ENTEGRE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK YATIRIMLARINA YÖNELİK GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ KALDIRILMIŞTIR

Bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).”

Yapılan düzenleme ile, "Öncelikli yatırım konuları" kapsamında asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımlarına ilişkin gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi 21.08.2020)

FAİZ VEYA KÂR PAYI DESTEĞİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bu Karar’ın 3 ncü maddesi ile söz konusu Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin bazı fıkralarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  1. Birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle bent de yer alan "17. maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu düzenlemeye göre entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir.

  1. Söz konusu maddenin 4 ncü bendin de yapılan düzenlemeye göre faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında 1.800.000 (bir milyon sekiz yüz bin) Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bu destek değişiklik öncesinde 1.000.000 (bir milyon) Türk Lirası olarak sağlanmaktaydı.
  2. Aynı maddenin 7 nci fıkrasında yapılan değişiklikle, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda faiz veya kâr payı desteği uygulanabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Bu tür yatırımlara sağlanacak bu destek kullanılmış komple tesisler için geçerli olup, bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır. (Yürürlük tarihi 21.08.2020)

 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Kararın 4 üncü maddesi ile aynı Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Eklenen bu fıkraya göre teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, aşağıdaki belirtilen oranlar

Bölgeler

                          Sigorta Primi İşveren Hissesi 

1

10

2

15

3

20

4

25

5

35

ve stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği miktarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırım tutarının % 15‘i geçemeyeceğine ilişkin oran,

söz konusu Karar’ın “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanabilecektir. (Yürürlük: 21.08.2020)

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Bu Kararın 5 inci maddesi ile aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikle bazı konular öncelikli yatırım olmaktan çıkartılırken bazı konular öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre öncelikli yatırım konularından;

  • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,
  • Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç),
  • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları,

çıkartılmıştır.

Aşağıda sayılan yatırımlar ise,

  • Demiryolu, yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları,
  • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar,
  • Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

 
öncelikli yatırım konuları arasına eklenmiştir.

Yapılan değişiklikler sonrasında söz konusu 17 nci madde değişen alt bentlerinin değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası  durumu aşağıdaki gibidir.

“a” Bendinde Yapılan Değişiklik:

Değişiklik Öncesi Düzenleme:

“a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

Değişiklik Sonrası Düzenleme:

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

“c” Bendinde Yapılan Değişiklik:

Değişiklik Öncesi Düzenleme:

“c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).”

Değişiklik Sonrası Düzenleme:

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.”

“ğ” Bendinde Yapılan Değişiklik:

Değişiklik Öncesi Düzenleme:

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.”

Değişiklik Sonrası Düzenleme:

“ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.”

Bu bentte yer alan hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımlarının öncelikli yatırımlar arasında sayılması için önceden aranan asgari 20 milyon TL tutarındaki yatırım şartı kaldırılmıştır. Böylece hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımlarının tutarına bakılmaksızın öncelikli yatırım sayılması sağlanmıştır.

“j” Bendinde Yapılan Değişiklik:

Değişiklik Öncesi Düzenleme:

“j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.”

Değişiklik Sonrası Düzenleme:

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

“ü” Bendinde Yapılan Değişiklik:

Değişiklik Öncesi Düzenleme:

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

Değişiklik Sonrası Düzenleme:

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

Bunun yanı sıra “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, enerji verimliliğine yönelik yatırımlardan mevcut durumuna göre en az %20 istenilen enerji tasarrufu oranı %15’e düşürülmüştür.

Ayrıca yine bu yatırımlardan beklenilen sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması zorunluluğu kaldırılmıştır. (Yürürlük: 21.08.2020)

ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR

Bu Kararın 6 ncı maddesi ile aynı Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

Yine üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL'dir. Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

Söz konusu 18 nci maddenin dördüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.”

Ayrıca Karar’ın18 inci maddesine eklenen 5 inci fıkrada ile de alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir

Yeni eklenen fıkra:

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”

YATIRIM SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ BAŞLIKLI BÖLÜMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Karar’ın 7 nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle Bakanlığın, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için görevlendireceği kurumlar arasına Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları,  sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valilikleri yanında Bakanlık İl Müdürlükleri de eklenmiştir.

Diğer taraftan 24 ncü maddenin 7 nci fıkrasında yapılan değişiklikle Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. (Yürürlük: 21.08.2020)

DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA BAŞLIKLI MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Bu Kararın 8 inci maddesi ile aynı Kararın “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak  olan  yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.” (Yürürlük: 21.08.2020)

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK (US-97 KODU: 15-37) DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNE SAĞLANAN İLAVE TEŞVİKLERİN SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Bu Kararın 9 uncu maddesi ile yapılan düzenleme sonucunda aynı Kararın, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ilişkin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir. Yapılan bu düzenleme ile daha önceki kararlarla uygulanmakta olan hükümler bu karara taşınmıştır.

“a) 01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” (Yürürlük: 1.1.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 21.08.2020 tarihinde.)

1 İNCİ VE 2 NCİ BÖLGELERDE HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRLERİNDE FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERE AİT MAKİNE VE TEÇHİZATIN BELİRLİ ŞEHİRLERE TAŞINMASI SURETİYLE YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Bu Kararın 11 inci maddesi ile aynı Kararın geçici 13 üncü maddesinde düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeyle 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın belirli şehirlere taşınması suretiyle yapılan yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmayacağı belirtilmiştir. (Yürürlük: 21.08.2020)

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER TABLOSUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bu Karar’ın 12 nci maddesinde yapılan düzenleme ile aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Bölgesi değişen iller tabloda kırmızı ile belirlenmiştir.)

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale (Bozcaada ve
Gökçeada İlçeleri Hariç)

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elâzığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkâri

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

     

Şırnak

         

Van

         

Bozcaada ve Gökçeada
İlçeleri

(Yürürlük: 01.01.2021)

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK  SEKTÖRLER VE BÖLGELER  İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ TABLOSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bu Karar’ın 13 ncü maddesi ile aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK  SEKTÖRLER VE BÖLGELER  İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5 ‘te” ibaresi “dipnot 4 ‘te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

17

Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç)

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL

500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL

Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 Bin TL

                   

(Yürürlük: 21.08.2020)

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bu Kararın 15 inci maddesi ile aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;  

I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)”

Yapılan bu düzenleme ile 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi için teşvik belgesi düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Aynı bölüme (8) numaralı “Tütün ürünleri imalatı.”  Sırası eklenmiş ve eklenen bu sıra ile tütün ürünleri imalatı teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına alınmıştır.

I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.”

Yapılan bu değişikliğe göre, iplik yatırımlarında, sadece İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımlarına teşvik belgesi verilebilecektir.

Aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiş olup, eklenen maddelerde yer alan yatırım türlerine teşvik belgesi verilmeyecektir.

“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar.

10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.”

II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.”

“ 6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.”

(Yürürlük: 21.08.2020)

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Bu Kararın 16 ncı maddesi ile aynı Karar’ın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24 (2423 hariç)

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)

29

B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı

31

B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Va onlarının İmalatı

359

B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce tabloda yer almayan 31 kodlu “B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı” ve 359 kodlu “B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı” tabloya eklenmiş ve böylece bu kapsama giren yatırımlar, 4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları arasına alınmıştır. (Yürürlük: 21.08.2020)

Saygılarımızla.     

 

                                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                                  VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ