SİRKÜLER

NO        : 2020 / 108                                                                                                                                                                                  16.10.2020

 

KONU: Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır;

16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ’de yer alan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Tebliğ’in 3 ncü Maddesindeki Tanımlara Yenileri Eklenmiştir

Söz konusu Tebliğ’in 3 ncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen aşağıdaki bentlerle yeni tanımlar getirilmiştir.

“h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) KEP hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,”

Yatırımcılar Kayıtlı Elektronik Posta Hesabına Sahip Olmak Zorundadırlar

Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre daha önce “Nitelikli elektronik sertifika temini” olan madde başlığı da “Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini” olarak değiştirilmiştir.

 Ayrıca yatırımcılara kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. Kayıtlı elektronik posta hesapları E-TUYS için kullanılabilecektir.

Yetkilendirme Başvurusu Genel Müdürlük KEP Adresine Gönderilecektir

Tebliğ’in 5 nci maddesinde, yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Kullanıcıların sertifikalarını ve yatırımcıların KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmeyecektir.

Yatırımcılar başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü olacaklardır.

Yetki İptali

Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan düzenleme ile yetki iptaline yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kullanıcının yetkisi, yatırımcının noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilecektir. Başvuruda, yatırımcıyı temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranacaktır.

Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yatırımcıya bildirildiğini tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip yetki iptal edilecektir.

Güncelleme İşlemlerine İlişkin Yapılan Düzenleme

Tebliğ’in 8 nci maddesinde “güncelleme işlemleri” başlıklı 10 ncu maddesine yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre yatırımcının vergi numarasında değişiklik olursa ya da yatırımcı faaliyetine son verir veya verilirse söz konusu durumu tevsik eden belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesi gerekecektir.

Yine, yatırımcı veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler de E-TUYS’ ta güncellenecek veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilecektir.

Yukarda içerdiği düzenlemelere kısaca değinilen Tebliğ’in tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.     

 

                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                          VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ