SİRKÜLER

NO        : 2020 / 112                                                                                                                                                                             19.11.2020

 

KONU: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır;

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile yapılandırmanın kapsamı 31 Ağustos 2020 (bu tarih dahil) öncesindeki kesinleşmiş alacaklarla sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu Kanun, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarından,

 • Vergi mahkemesinde dava açılmış ancak temyiz aşaması dahil nihai karar çıkmamış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan tarhiyatları,
 • Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatları,

kapsamamaktadır.

Bunların yanı sıra diğer çıkarılan yapılandırma Kanunlarından farklı olarak bu Kanun’da matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi (kasa, ortaklardan alacaklar, stoklar, sabit kıymetler) de Kanun kapsamına alınmamıştır.

KANUNUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR VE DÖNEMLERİ:

Söz konusu Kanun 31.08.2020 tarihinden  (bu tarih dâhil) önceki dönemlere isabet eden alacakları kapsamaktadır.

Hazine Ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Alacaklardan;

       1- Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren;

 • 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,
 1. İdari Para Cezaları:

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları kapsama alınmıştır. Ancak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları bu kapsama alınmamıştır.

Diğer taraftan aşağıda sayılan ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları da kapsam dışı bırakılmıştır.

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

3) Sermaye Piyasası Kurulu,

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

6) Kamu İhale Kurumu,

7) Rekabet Kurumu,

8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,

9) Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

10) Nükleer Düzenleme Kurumu,

11) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

 1. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar

Yukarıda sayılan bentler dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç) kanun kapsamına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen Alacaklardan;

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları kanun kapsamında sayılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacaklardan;

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a, 4/b, 4/c kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

Kanun kapsamında sayılmıştır.

İl Özel İdarelerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklarından;

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları kanun kapsamına girmektedir.

Belediyelerin Vergi Usul Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Kanunu İle Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Kanunu Uyarınca Takip Ettiği Alacaklardan;

Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları bu kanun kapsamında sayılmıştır.

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Takip Ettiği Alacaklardan;

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31.8.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları kanun kapsamına girmektedir.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Takip Ettiği Alacaklarından;

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31.8.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları kanun kapsamına girmektedir.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

Hazine Ve Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacakların Yapılandırılması;

Vergi Asılları ve Vergi Aslına Bağlı Cezaların Yapılandırılması:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile vergi aslına bağlı olarak hesaplanan gecikme zammı/gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme zammı/gecikme faizi alacakları ile vergi aslına bağlı hesaplanan vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Vergi Aslı

 

-Vergi aslına bağlı olarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı

 

-Gecikme faizi  

-Gecikme zammı

-Diğer Fer’i alacaklar

-Asla Bağlı Olarak Kesilen Vergi cezası

Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vaz geçilecektir.

Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Vergi Cezaları İle İştirak Nedeniyle Kesilmiş Vergi Cezalarının Yapılandırılması:

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezasının %50’si

-İştirak Nedeniyle Kesilmiş Vergi Cezasının %50’si

 

 

-Gecikme zammı

- Vergi Cezasının %50’si

Vadesi Geldiği Hâlde Ödenmemiş ya da Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Bulunan İdari Para Cezalarının Yapılandırılması:

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-İdari para cezası

-Yİ-ÜFE tutarı

 

 

-Faiz

-Gecikme faizi

- Gecikme zammı

- Diğer Fer’i alacaklar

Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vadesi Geldiği Halde Ödenmemiş Ya Da Ödeme Süresi Henüz Geçmemiş Bulunan Ve Yukarıdaki Bentlerin Dışında Kalan Asli Amme Alacaklarının Yapılandırılması:

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Asli amme alacağı

-Yİ-ÜFE tutarı

 

 

-Faiz

-Cezai faiz

- Gecikme faizi

- Gecikme zammı

Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ- ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacakların Yapılandırılması;

Gümrük Vergisi Asılları İle Gümrük Vergisi Aslına Bağlı Kesilmiş Cezaların Yapılandırılması

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Gümrük Vergi Aslı

-Gümrük Vergi aslına bağlı olarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı

-Faiz

- Gecikme faizi

- Gecikme zammı

- Diğer Fer’i alacaklar

Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi Aslına Bağlı Olmayan İdari Para Cezalarının Yapılandırılması:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin ödenmesi halinde kalan kısmının tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Gümrük Vergisi aslına bağlı olmayan idari para cezasının %50’si

-Kabahatler kanununun iştirak hükümlerine istinaden kesilmiş idari para cezasının %50’si

- İdari para cezasının kalan %50’si

Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı Olarak Kesilmiş İdari Para Cezalarının Yapılandırılması:

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir.

Tahsil Edilecek Tutar

Vazgeçilecek Tutar

-Gümrük Vergi Aslı

-İdari para cezasının %30’u

-Gümrük Vergi aslına bağlı olarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı

-İdari para cezasının kalan %70’i

-Faiz

-Gecikme zammı

-Gecikme faizi

-Diğer Fer’i alacaklar

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacakların Yapılandırılması:

2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

• 4/A, 4/b ve 4/C kapsamındaki sigorta primlerinin tamamının (sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi),

• SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisinin ve eğitime katkı payının

• Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası priminin, tamamının,

bu alacaklar için hesaplanmış gecikme zammı/gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın,  İdari para cezalarının %50’si ile bu tutara Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme faizi/gecikme zamları gibi fer’i alacakların tamamı ile idari para cezasının kalan kısmının tahsilinden vazgeçilecektir.

Prim asıllarının tamamının ödendiği ama gecikme zammı/gecikme faizi gibi fer’i alacakların ödenmediği durumlarda, fer’i alacağının %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU SÜRELERİ

Borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

YAPILANDIRILAN BORCUN ÖDEME USULLERİ

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar (gecikme zammı/faizi) yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

İdari para cezalarında %25 indirim yapılacak; yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmayacak ve fer’i alacaklar (gecikme zammı/faizi) yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

İdari para cezalarında %12,5 indirim yapılacak; yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.

 • Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.
 • Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045),

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),

3) On iki eşit taksit için (1,105),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunularak yapılandırılan  borçların,

 • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),
 • Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri

gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınacaktır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren makbuz verilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır.

DAVA AÇILMAMASI, AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ:

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Borçlularca, bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilecek ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine idarece gönderilecektir.

Yapılandırma başvurusunda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmayacaktır.

DİĞER YAPILANDIRMA KANUNLARINA GÖRE DAHA ÖNCE YAPILANDIRILAN ALACAKLAR

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlardan, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve Kanunun yayın tarihi itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Belediye Kanunu’nun geçici 5., Büyükşehir Belediye Kanunu’nun geçici 3. Maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar ile 6736 ve 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan bu Kanunun yayın tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar için bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

VARLIK BARIŞI DÜZENLEMESİ

Bu Kanunun 21 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa geçici 93 üncü madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile yeni varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Bu kapsama giren varlıkları yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılacaktır.

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter  kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilecektir. Bildirilen söz konusu varlıklar, 30/6/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması hâlinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilinecektir.

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Bu madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden faydalanılabilmesi için varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Yukarıda 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un içerdiği hükümlerinden alacakların yapılandırılmasına ilişkin olanlarına özetle yer verilmiş olup, Kanun’un tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.     

 

                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                          VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ