SİRKÜLER

NO        : 2020 / 113                                                                                                                                                                               19.11.2020

 

KONU: 7256 Sayılı Kanun’la İşveren ve Çalışanlara Yönelik Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır;

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun” ile alacakların yapılandırılması dışında işveren ve çalışanlara yönelik bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanun’la yapılan düzenlemelere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlananların İstihdama Dönüşlerini Teşvik Amacıyla Yapılan Düzenleme:

İşsizlik ödeneğinden yararlananların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve işe girdikleri tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az on iki ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanacaktır. Ancak bu hükümden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılacaktır.

Genç İstihdama Yönelik Teşvik Uygulamasında Süre Uzatımı Yapılmasına İlişkin Düzenleme:

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile 2015 yılından itibaren beş yıl süreyle (31/12/2020 tarihine kadar) yapılan genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik uygulaması süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

İşverenlere İlave İstihdam Teşviki Verilmesinde Sürenin Uzatılabilmesine İlişkin Düzenleme

Bilindiği üzere 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince bir önceki yıla oranla ilave olarak istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki verilmesine ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Bu defa 7256 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan bu sürenin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Esnaf Ahilik Sandığına İlişkin Hükümler Yürürlük Tarihinin Ertelenmesine İlişkin Düzenleme

Bu Kanunun 9 uncu maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 1/1/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine ertelenmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı'na Yetki Verilmesine İlişkin Düzenleme

4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına verilen kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatma yetkisinin 31/12/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına yönelik yetki verilmiştir.

İşyerinde Kısa Çalışmadan Normal Çalışmaya Dönülmesi Halinde İşverene Sağlanan Prim Destek Süresinin Uzatılmasına İlişkin Düzenleme

 Bu Kanunun 11 inci maddesiyle, 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yapılan değişiklik ile 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde, kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı madde uyarınca işverene sağlanan prim desteğinin uygulama süresinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

SGK’ya Bildirilerek ya da Bildirilmeden İstihdam Edilip İş veya Hizmet Sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 Döneminde Sona Erenlerin Aynı İşverenler Tarafından Fiilen Çalıştırılmaları Halinde Destek Uygulamasına İlişkin Düzenleme

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 27 nci madde ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019-17/4/2020 döneminde sona erenler (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında) ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından istihdam edilmeleri halinde;

  • Bu sigortalıların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanacağı,
  • Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar (fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları süre kadar) için ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verileceği,
  • Ayrıca bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için de maddede sayılan şartları taşıdığı anlaşılanlara hane başına günlük 34,34 TL desteği verileceği,

yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019/Ocak-2020/Nisan Döneminde Sigortalı Çalıştırılmaması Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilmeyen Aydaki/Dönemdeki Sigortalı Sayısına İlave Olarak İstihdam Edilecek Her Bir Sigortalı İçin Destek Uygulaması

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 28 nci madde ile, işverenler tarafından 2019/Ocak-2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar işverene Fondan destek sağlanacaktır.

Bu düzenleme gereği ilave olarak işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi konusunda düzenlenme yapılmıştır.

Saygılarımızla.     

 

                                                                           BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK

                                                                          VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
 

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ